التبرع للجامعة

发布时间:2019-05-15


صندوق آموزش و پرورش دانشگاه مطالعات  زبان های خارجی پکن در سال ۲۰۱۰ هجدهم ماه نوامبر تاسیس شد و متعلق به صندوق های غیر دولتی است. اهداف صندوق این است که با اهدا پاداش به دانشجویان و استادان، دانشگاه را توسعه و تقویت کند. صندوق هدایای داوطلبانه سازمانهای رفاه اجتماعی، شرکت ها و مؤسسات دولتی،نهادهای مدنی و مشارکت  داوطلبانه افراد را می پذیرد.منابع مالی صندوق در حمایت از توسعه کارهای آموزشی دانشگاه مطالعات  زبان های خارجی پکن، تقویت محیط و وضعیت تربیت،پشتیبانی تحقیقات بنیادی و تربیت و انتشار کتاب ها،یارانه دانشجویان شرکت کننده در فعالیت های تبادل بین المللی،یارانه اعزام استادان به خارج و شرکت در سمینارهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.کمک های مالی برای پروژهای خاص؛ که می توان مطابق نظر و خواسته اهدا کننده، مورد استفاده قرار داد.

صندوق آموزش و پرورش دانشگاه مطالعات  زبان های خارجی پکن امید دارد که شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای مدنی آنهارا حمایت و پشیبانی کنند.

تماس با ما:

تلفن:0086-10-88810271  0086-10-88817794

فکس:0086-10-88810192

پست الکترونیک:jjh@bfsu.edu.cn

وب سایت:jjh.bfsu.edu.cn

آدرس: پکن، منطقه هائی دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات  زبان های خارجی پکن، بخش شرقی، ساختمان زبان عربی، طبقه ٥، اتاقA ٥٠١ ،B٥٠١ وD٥٠١، شمارۀ پست:١٠٠٠٨٩

شیوه اهدا کردن:

حساب رنمینبی و ارز خارجی: بانک چین

نام حساب: صندوق آموزش و پرورش دانشگاه مطالعات  زبان های خارجی پکن

بانک باز کننده حساب:بانک چین شهر پکن، شعبه واقع در خیابان جی چون لو

شمارۀ حساب: 320756782480


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC