الخريجون

发布时间:2019-05-15


٧٤ سال از تأسیس دانشگاه می گذرد،دراین سال ها بیش از ٩٠٠٠٠انسان شایسته و شخصیت برجسته و چهرۀ های پرآوازه ای که در زمینه های دیپلماسی، نظامی، حقوقی، مالی، کسب و کار، رسانه،آموزش و پرورش و غیره فعال هستند، در این دانشگاه به تحصیل پرداخته اند، و برای توسعه کشور چین خدمات شایانی ارائه کرده اند. هدف انجمن فارغ التحصیلان، گسترش روابط بین دانشگاه و دانش آموختگان و همچنین روابط میان فارغ التحصیلان است، تا دانشگاه و دانش آموختگان به یکدیگر خدمات رسانی کنند.

سال ٢٠٠٦ماه آوریل، انجمن فارغ التحصیلان شعبه شیامن تأسیس شد.

سال٢٠٠٧ماه مه، انجمن فارغ التحصیلان شعبه شانگهای تأسیس شد.

سال٢٠٠٧ماه آوریل، انجمن فارغ التحصیلان شعبه ماکائو تأسیس شد.

سال٢٠٠٨ماه ژوئن ، انجمن فارغ التحصیلان شعبه یون نان تأسیس شد.

سال٢٠١٢ماه دسامبر، انجمن فارغ التحصیلان شعبه ناحیه تجاری مرکزی پکن تأسیس شد.

سال٢٠١٣ماه دسامبر، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه مطالعات  زبان های خارجی پکن به طور رسمی تأسیس شد.

سال٢٠١٤ماه ژانویه، انجمن فارغ التحصیلان شعبه فرانسه تأسیس شد.

سال٢٠١٤ماه دسامبر، انجمن فارغ التحصیلان شعبه  گوانگ دونگ تأسیس شد.

سال٢٠١٥ماه آوریل، انجمن فارغ التحصیلان شعبه هنگ کنگ تأسیس شد.

سال٢٠١٥ماه مه، انجمن فارغ التحصیلان شعبه آمریکای شمالی تأسیس شد.

نیمه اول سال ٢٠١٥، دفترهای امور فارغ التحصیلان در وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، خبرگزاری شین هوا،تلویزیون مرکزی چین، چین دیلی(روزانه)، رادیو بین المللی چین و غیره به ترتیب تأسیس شده اند، و انجمن فارغ التحصیلان کارآفرینی تأسیس شد.

“در هر جایی از دنیا که پرچم چین برافراشته می شود، دانش آموختگان دانشگاه ما دیده می شود.” امیدواریم که فارغ التحصیلان سراسر جهان برای توسعه انجمن فارغ التحصیلان با فعالیت تلاش کنند. ما هم امیدواریم که در آینده در هر گوشه ای از جهان خانه هایی که توسط دانشگاه برای دانش آموختگان ساخته شده، دیده شود، وهمه فارغ التحیصلان احساس گرمی و عشق داشته باشند. جایی که دانشگاهی هست، خانه ای هم هست. دانشگاه ما همیشه همراه فارغ التحصیلان است.

ادارۀ فارغ التحصیلان:http://xyh.bfsu.edu.cn/


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC