Danh sách lãnh đạo đương chức

Han Zhen

Bí thư Đảng ủy
Tiến sĩ triết học, giáo sư, giáo viên hướng dẫn tiến sỹ

Peng Long

Hiệu trưởng- Đảng viên
Tiến sĩ vật lí, giáo sư kinh tế học, giáo viên hướng dẫn tiến sỹ.

Zhao Min

Phó bí thư đảng ủy- Đảng viên
Tiến sỹ giáo dục học, nghiên cứu viên

Yan Guohua

Phó hiệu trưởng - Đảng viên
Tiến sĩ kinh tế học giáo dục

Jang Xufan

Phó bí thư đảng ủy - Đảng viên
Nghiên cứu viên

Jia Dezhong

phó hiệu trưởng- Đảng viên
Tiến sĩ luật ( chính trị học)- nghiên cứu viên

Jia Wenjian

Phó hiệu trưởng- Đảng viên
Giáo sư tiến sỹ triết học, giáo viên hướng dẫn tiến sỹ

Sun Youzhong

Phó hiệu trưởng
Giáo sư tiến sỹ, giáo viên hướng dẫn tiến sỹ

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế
Số điện thoại văn phòng lưu học sinh
Số điện thoại phòng công tác Viện Khổng Tử
Số điện thoại ban giám hiệu nhà trường