HỌC VIỆN KHỔNG TỬ DANH SÁCH CÁC HỌC VIỆN KHỔNG TỬ DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ BẮC KINH THÀNH LẬP TẠI CÁC NƯỚC

____

The Confucius Institute at University of Colombo

The Confucius Institute of Hawaii at Manoa

The London Confucius Institute

The Confucius Institute at Zayed University

The Confucius Institute at Barcelona

The Confucius Institute at Moscow State Linguistic University

The Confucius Institute at Hankuk University of Foreign Studies

The Confucius Institute in Krakow

The Kongzi Institute for the Teaching of Chinese Language at the University of Malaya

The Confucius Institute at the University of Rome La Sapienza

The Confucius Institute at Eötvös Loránd University

The Confucius Institute at Nürnberg-Erlangen

The Confucius Institute Munich

The Confucius Institute at University of Göttingen

The Confucius Institute at Düesseldorf

The Confucius Institute at Palacky University

The Confucius Institute in Liege

The Confucius Institute in Brussels

The Confucius Institute at the University of Vienna

The Confucius Institute at University of Tirana

The Confucius Institute in Sofia


Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Số điện thoại văn phòng lưu học sinh
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Số điện thoại phòng công tác Viện Khổng Tử
0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
Số điện thoại ban giám hiệu nhà trường