Đơn vị dạy học

____

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

Số điện thoại văn phòng lưu học sinh
Số điện thoại phòng công tác Viện Khổng Tử
Số điện thoại ban giám hiệu nhà trường