สถาบันภาษาอังกฤษ

 • เฉินย่าผิง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฟู่เม่ยหรง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เกิ่งลี่ผิง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จินลี่หมิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จินลี่
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลานฉุน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่ลี่เหวิน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่ชีเคิง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หม่าไห่เหลียง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หม่าฮุ้ยเจวียน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • พานจื้อหมิง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สื๋อถงยวิ๋น
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซุนโยว่จง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ถาวเจียจวิ้น
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางลี่ย่า
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางจ่านเผิง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เซี่ยทาว
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยางเซว่เยี่ยน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางเจี้ยน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางเหลียน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางเวย
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางจ้ายซิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางจงจ่าย
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จ้าวกว๋อซิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จงเหม่ยซุน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • โจวเยี่ยน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • รองศาสตราจารย์
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • เจิงเฉิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • เฉินฮุย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เฉินหลานฟาง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • เฉินลี่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ไต้หนิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • กงเยี่ยน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • โกวย่าหลิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • เหอจิ้ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เคอเค่อเอ่อ
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • ลี่โยว่เหวิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลินเหยียน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลิวคุ๋ยหลาน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ชิวจิ่น
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เซินชางอิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เซิ่นอี้
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • ซ่งยวิ๋นเฟิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • ซุนซานจวิน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เถิงจี้เหมิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • เว้ยเจิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เซี่ยยวี่เหอ
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หวางเสี่ยวเหมย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางเสี่ยวอิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางเจิ้นผิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • อู๋ชิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • อู๋เหวินอาน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เซี่ยเติงซาน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • อี้เหยียน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางเฟิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จ้าวตง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • โจวเหว่ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

สถาบันวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ระหว่างประเทศ

 • เหอฮุย
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลิวเชิน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เซี่ยชิ่งลี่
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จ่านเจียง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซ่งยี่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางเสี่ยวอิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฮอลลี่ แอนเนท ซีเมทโค
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • ฉงเผิง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • หลี่อิงถาว
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่ย่งฮุย
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางหมิงจิ้น
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางจื้อโจว
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • กู้หาง
 • ชาย
 • รองนักวิจัย ดุษฎีบัณฑิต
 • คังเสี่ยว
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่ย่งเฉิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลิวเที่ยหวา
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สื่อเจ๋อฮว๋า
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เถียนเสี่ยวฮุ้ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยางอี้
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ยิ่นชุนหลิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • ยิ่นจี้อู่
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางเสี้ยวหมิน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางอิ่ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • โจวซินยวี่
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

สถาบันนิติศาสตร์

 • ฉงลี่เซียน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ว่านเมิ่ง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางเหวินฮว๋า
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จี้เฉิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่เสี่ยวฮุย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลิวลี่เจวียน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยาวจินจวี๋
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยาวเยี่ยนเซี๋ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางไห่เจิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เจิ้งซี
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

สถาบันภาษารัสเซีย

 • ต้กุ้ยจวี๋
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • โกวซูเฟิน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฮว๋างเหมย
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลิวสู้เหมย
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์
 • หลี่เซี่ยงตง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สื่อเที่ยเฉียง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางลี่เย่
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • อู่อ้ายฮว๋า
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ไช้ฮุย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • โกวซื่อเฉียง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • เหอฟาง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่ขุ่ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหมียว ซู่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • พานเยว่ฉิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • เหยี่ยนหงโป
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • โจวชิงโป
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์

คณะการค้าระหว่างประเทศ

 • ติงเสี่ยวซง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฟ่านเต๋อเซิ้ง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • กาวชุ้ยหลาน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์
 • โกวเสี้ยวเหวิน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์
 • หลิวเฟิง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิตหลังปริญญาเอก
 • เพิ๊งหลง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิตหลังปริญญาเอก
 • ซุนเหวินลี่
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • อู่ยวี้หนาน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิตหลังปริญญาเอก
 • จางจี้หง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิตหลังปริญญาเอก
 • ฉ้ายเหลียนเฉียว
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฉาวหงซิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เฉินรั่วหง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เฉินยิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฟ่านจิ้ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหอหลง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่ซูหมิ่น
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่ซือเฟย
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หม่าหลิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหมาเอ้อฟาง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิตหลังปริญญาเอก
 • หนิวฮว๋าหย่ง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เพ่ยเยี้ยนลี่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิตหลังปริญญาเอก
 • เพิ๋งเจิ้น
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เริ้นคังยู้
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางหมิ่น
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิตหลังปริญญาเอก
 • จานฮุ้ยหลง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซ่งเหยี่ยนเหิ๋ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จอน โรเจอร์
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ลูก้า เดลลานีส
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางเต๋อหง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ดิดิเย่ โซพามานยอง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

คณะคอมพิวเตอร์

 • ฉ้าย เหลียนเฉียว
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เฉินฟู๋
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฟู่ปิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • เหลียง เย่
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฉินหยิ่ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางจี้หลู่
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ยิงหง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์

คณะภาษาและวัฒนธรรมยุโรป

 • เฉินยิง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ติงเชา
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เคอจิ้ง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางจวิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • จ้าวกัง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เฉาจินกัง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • ต่งซีเซียว
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • โกวเสี่ยวจิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หลีหยิ่ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลินเวินซวง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • พ๋างจีหยาง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เถียนเจี้ยนจุน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เว่ยอี๋
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหวินเจิ้ง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สวีเหว่ยจู
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • สู่เยี้ยนอี้
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยางเฟิ้งซาน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จ้าวชิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์

คณะเอเชียแอฟริกาศึกษา

 • ป๋ายฉุน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จินจิงซ่าน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่ลี่ชิว
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ลู่ยุ่นเหลียน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์
 • มี่เหลียง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซุนเสี่ยวเหมิง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เฉินลี่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่เอ้อ
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หลี่ซวนจื้อ
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • หลิวเจา
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หม่าจ้งอู่
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซ้าวหยิ่ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ถ่งเจียเมิ๋ง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ยู๋กุ้ยลี่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • เซี้ยยวี่ปิง ( ไทย )
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • ซินเค่อหน่ายเซิ่น·อาถ่าเรย·ไก้โปเอ่อ ( เอธิโอเปีย )
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

คณะการแปลและการล่ามระดับสูง

 • หลี่ ฉาง ซวน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • หวางลี่ตี้
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่เจิ้งเหริน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ , หัวหน้าแผนกการแปลและการล่ามขององค์การสหประชาชาติ ประจำเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
 • สวีย่าหนาน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ , หัวหน้าประจำฝ่ายเอกสารภาษาจีนสำหรับการประชุมและกิจการงานในที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติ
 • เจี่ยงเฟิ้งเสีย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหลียงหยิ่ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เย่าปิน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฮันนาลอเร่ ลี จานเค่ ประธานกิตติมศักดิ์ CUITI
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
 • มาร์ติน ฟอสเนอร์ เลขาธิการ CUITI
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย โจฮันเนส โกเตเบิร์ก เยอรมัน

คณะลัทธิมาร์คซิสศึกษา

 • หลิน เจี้ยน หัว
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางหนีหนี
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เฉินเหวินลี่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • เฉินหย่งเซิ้ง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • กงยู้ช่วน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • โกวจิ้ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • คัง หมิ่น
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ย่า เหว่ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์

สถาบันภาษาและวรรณกรรมจีน

 • เฉิน เสี่ยวหมิง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • กาว ยวี่ฮวา
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี หมิ่น
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • โหลว เสี่ยวตง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สื๋อ ยวินทาว
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เว้ย ฉงซิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • อู๋ ลี่จวิน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ติง ฉี่เจิ้น
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • หาน เจิ้นฮว๋า
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหอ อีเวย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • เจี่ยง เหวินเยี่ยน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จิน หม่านเซิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • ลี่ หมิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หลิว ฟางฟาง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หลิว จี้หง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • ลวี่ เตียนเหวิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • ลวี่ เสี่ยวเผิง
 • หญิง
 • ดุษฎีบัณฑิต รองศาสตราจารย์
 • ฉี ไป๋ฮว้า
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หร่าน ลี่ฮว๋า
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ถัง ลี่ชวิ๋น
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวาง จี้หง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวาง ซวงเหมย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • อู๋ ซือน่า
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยาง ชุน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จาง ตาน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • จาง หง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • จาง หงโป
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต
 • จาง หลิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หม่า เสี่ยวตง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จ้าว เหมียว
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จู หย่ง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

คณะภาษาญี่ปุ่น

 • ส้าว เจี้ยนกว๋อ
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ยวี รื่อผิง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จู จิงเหว่ย
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ป้าว เซี่ยนหยาง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • ฉาว ซิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ไต้ ชิวเจวียน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหอ เว้ยหง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซ้ง กาง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซุน หรงเฉิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซย๋ง เหวินลี่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สวี๋ ฉง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • สวี๋ ทาว
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • สวี่ ยิงซู
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หยาง ปิ่งจิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • อิ้ง เจี๋ย
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์

คณะภาษาเยอรมัน

 • หาน รุ่ยเสียง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เจี่ย เหวินเจี้ยน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลิว ลี่ชวิ๋น
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • เฉียน หมินหรู่
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เริ้น เว้ยตง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวาง เจี้ยนปิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยาว เสี่ยวโจว
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยาว เยี้ยน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • กู้ มู่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • โกว เฉี่ยวหลิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หลี่ ผิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หลี่ เหวินหง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เมี้ยว ยวี่ลู่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวาง จิ้ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หวาง ลี่ผิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวาง จงซิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • อู๋ เจียง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สวี๋ ลี่ฮว๋า
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • จาง เสี่ยวหลิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จ้าว เชี่ยน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • โจว ไห่เซี๋ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

คณะภาษาฝรั่งเศส

 • เชอ หลิน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฟู่ หรง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • ลี่ หงเฟิง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หม่า เสี่ยวหง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • หวาง จู้
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • เฉินเหว่ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • ไต้ ตงเหมย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฟู่ ซ้าวเหมย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • ลี่ ซูหง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซ้าว เหว่ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวาง จี๋ฮุ้ย
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางหมิ่น
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จาง อิ๋งเซวี๋ยน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

คณะภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส

 • ฉาง ฟู่เหลียง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฉาง ซื่อหรู
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลิว เจี้ยน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • เจิ้ง ซูจิ่ว
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหอ เสี่ยวจิ้ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ลี่ เจี๋ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลิว หยวนฉี
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สื่อ ชิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • สวี๋ เล่ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • เย่ จื้อเหลียง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • จาง เสี่ยวเฟย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • โจว ฮ่านจวิน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์

สถาบันภาษาอาหรับ

 • หม่า เสี่ยวหลิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • เซวีย ชิ่งกว๋อ
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จาง หง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • หลิวซินลู่
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวู๋เสี่ยวฉิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เย่เหลียงอิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เฟอร์รัส
 • ชาย
 • ผู้เชี่ยวชาญชาวซีเรีย

คณะภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

 • หลี่ลี่เหวิน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางเย่น
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จูเหมยผิง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์
 • เฉาผิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หลีหมิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • หลิวปิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • หลิ่วซินเหมี่ยว
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หนิวซวางหง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • เผิงผิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เซินพี
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • เสิ่นอี้เหวิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หวางหงซิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางเวย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หวูจินเกิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • หยางหัว
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยูเต๋อเซ่อ
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • จางซูเย่น
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • จางซีชุน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • โจวหลาน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • Norman Alfred Pritchard
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • William Poy Lee
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

แผนกพลศึกษา

 • หว้อเหว่ยหมิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • หลี่ลี่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หลิวเป่ากุ้ย
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • หลิวเสี่ยวเหมย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หม่าจิงเย่น
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หนานเจิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • หวางจวน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หวางเหว่ย
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • หวางซินลี่
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์

ศูนย์วิจัยการศึกษาภาษาต่างประเทศจีน

 • เฉินกั๋วหัว
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ไต้ม่านฉุน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หานเป่าเฉิง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่เหวินโจง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหลียงเม่าเฉิง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลิวรุ่นชิง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางเค่อเฟย
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางเหวินปิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหวินชิวฟาง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สวองเหวินซิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สวี่เจียจิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยางหลู่ซิน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สวีเฮ่า
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางเทียนเหว่ย
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

ศูนย์วิจัยการศึกษาญี่ปุ่นปักกิ่ง

 • กวอเหลียนอิ่ว
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เฉียวเยี่ยน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซือจี้ยนจุน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ซ่งจินเหวิน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • สวีอีผิง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางหลงเม่
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • โจวเหวยหง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ติงหงเว่ย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางเย่นลี่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จูกุ้ยหรอง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

สถาบันวัฒนธรรมจีนนานาชาติ

 • กู้จุน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหอหมิงซิง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ฮว๋างลี่จวน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เหลียงเย่น
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • จางซีผิง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • กว่านหย่งเฉียน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลี่เจิน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลอหยิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยางฮ่วยหลิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เย่เซี่ยงหยาง
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

สถาบันศิลปะ

 • ซุนผิง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์
 • หลิวยวน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์โลก

 • หลีเสว่เทา
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หลิ่วร่อเหมย
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางงลี่จื้อ
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • กู้ปิน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

สถาบันภาษาต่างประเทศ

 • ฟ่านหลิน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หันเป่าเฉิง
 • ชาย
 • นักวิจัย ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางฟู่ฟาง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หยาวเสี่ยวผิง
 • ชาย
 • นักวิจัย
 • หยิ่นหงโป
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์

สถาบันวรรณกรรมต่างประเทศ

 • เจียงหง
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางปิ่งจุน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • วางเจี้ยนจาว
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวางเหยียน
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต

ศูนย์วิจัยภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

 • กวอชีชิ่ง
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์

สถาบันขงจื้อ

 • จางเสี่ยวฮ่วย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์

คณะการศึกษาเพิ่มเติมและการศึกษาอินเตอร์เน็ต

 • เฉาเหวิน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • เฝิงกว๋อหัว
 • ชาย
 • ศาสตราจารย์
 • ถางจิ่นหลาน
 • หญิง
 • ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • ช่ายจิ้ง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • เกาชุนลี่
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หลี่ฮุย
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หลี่ลี่หัว
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หวูลี่กาว
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต
 • หวูฉุน
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์
 • หวูเซียงโซน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • สวีซิน
 • ชาย
 • รองศาสตราจารย์
 • ฮว๋างเหวินหมิง
 • หญิง
 • รองศาสตราจารย์

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]