BFSU ก่อตั้งสถาบันวิจัยด้านอารยธรรมเปรียบเทียบและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ช่วงเช้าของวันที่ 6 ธันวาคม การประชุมเพื่อการก่อตั้งสถาบันวิจัยด้านอารยธรรมเปรียบเทียบและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง โดยมีนายเถิง เหวินเซิง ประธานสมาคมวิจัยปรัชญาขงจื๊อสากล นายจางตงกัง อธิบดีกรมสังคมศาสตร์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายหานเจิ้น เลขาธิการคณะกรรมการมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ตลอดจน นาย เผิงหลง อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งร่วมกันเปิดป้ายสถาบันวิจัยฯ

%e5%8c%97%e4%ba%ac%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%af%ad%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e6%af%94%e8%be%83%e6%96%87%e6%98%8e%e4%b8%8e%e4%ba%ba%e6%96%87%e4%ba%a4%e6%b5%81%e9%ab%98%e7%ad%89%e7%a0%94%e7%a9%b6%e9%99%a2%e6%88%90

สถาบันวิจัยด้านอารยธรรมเปรียบเทียบและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมมีเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาในสาขามนุษยศาสตร์ด้านภาษาจีน ประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญาและศิลปะ เป็นต้น เพื่อยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งด้วยสาขาวิชาที่เป็นเลิศ สถาบันวิจัยฯเน้นการศึกษาอารยธรรมระหว่างกันเป็นสำคัญ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพด้านภาษาที่หลากหลายของมหาวิทยาภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาข้ามวัฒนธรรมและสหวิทยาการด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลกและความสำคัญในระดับสากลของอารยธรรมจีน

ทั้งนี้ มี นายจางไค่จือ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเป่ย เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสถาบันวิจัยฯ นายหานเจิ้น เลขาธิการคณะกรรมการมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ นายเผิงหลง อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และศาสตราจารย์จาง ซีผิง เป็นประธานของสถาบันวิจัยฯ ดังกล่าว

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
ieco@bfsu.edu.cn
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
wsclxb@bfsu.edu.cn
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
kongzi@bfsu.edu.cn
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
bwxzb@bfsu.edu.cn