การรับสมัคร

หลักสูตรและภาคการศึกษา

การศึกษาในระบบ

ขั้นตอนการสมัครและการรับสมัคร

หอพักของมหาวิทยาลัย

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรและภาคการศึกษา

ปีการศึกษาของ BFSU แบ่งเป็นภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิและภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงเป็นการเริ่มต้นของปีการศึกษาใหม่ ซึ่งมักจะเปิดเทอมในต้นเดือนกันยายนและปิดเทอมในกลางเดือนมกราคมของปีถัดไป ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิมักจะเริ่มต้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์และสิ้นสุดในกลางเดือนกรกฎาคม ทุกปีการศึกษาจะมีช่วงปิดเทอมฤดูหนาวและช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ซึ่งตามปกติช่วงปิดเทอมฤดูร้อนมักจะมีระยะเวลาประมาณสองเดือน คือ เดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาคม ส่วนช่วงปิดเทอมฤดูหนาวนั้นจะค่อนข้างสั้นโดยมีระยะเวลาประมาณสี่สัปดาห์และจะเป็นช่วงประจวบกับวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนและฤดูหนาวทางมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมภาษาจีนระยะสั้น

การศึกษาในระบบ

  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นเวลา 4 ปี ถ้านักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและผ่านการสอบปริญญานิพนธ์ก็จะได้รับปริญญาบัตร
  2. หลักสูตรระดับปริญญาโทมีทั้งหลักสูตร 2 ปีและ 3 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา โดยนักศึกษาต่างชาติจะเรียนร่วมกับนักศึกษาจีน ถ้านักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ก็จะได้รับปริญญาบัตร
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นเวลา 3 ปี ถ้านักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีผลงานทางด้านการวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จและผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ก็จะได้รับปริญญาบัตร

การศึกษาแบบไม่มีปริญญา

  1. ผู้ศึกษาเพิ่มเติม: หลักสูตรครึ่งปีถึงหนึ่งปีโดยสามารถขยายเวลาได้ตามความจำเป็น นักศึกษาที่มาอบรมภาษาจีนหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ถ้าเรียนครบเวลาและผ่านการสอบก็จะได้รับใบผ่านการศึกษาอบรม
  2. ผู้ศึกษาอบรมระยะสั้น: ปัจจุบันมีแต่โครงการอบรมภาษาจีนระยะสั้น ซึ่งเหมาะแก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะแสวงหาความรู้หรือสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนในระยะเวลาสั้น ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนทางมหาวิทยาลัยจะจัดชั้นเรียนทั้งแบบระยะ 8 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ และ 3  สัปดาห์และจัดชั้นเรียนแบบระยะ 4 สัปดาห์ในช่วงปิดเทอมฤดูหนาว ตามปกตินักศึกษาที่เข้าอบรมจะเรียนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ตอนเช้าเรียนภาษาจีนและตอนบ่ายเรียนวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ยังมีโอกาสไปทัศนศึกษาภายในกรุงปักกิ่งสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับบัตรนักศึกษาต่างชาติ ถ้าสำเร็จการเรียนนักศึกษาจะได้รับใบผ่านการอบรมศึกษาจาก BFSU

ขั้นตอนการสมัครและการรับสมัคร

 

  1. การสมัคร: ภายในช่วงเวลาที่กำหนดในการยื่นสมัคร (ตามปกติช่วงเวลาการยื่นรับสมัครภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มจากกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมิถุนายน ส่วนภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มจากกลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคมของปีถัดไป) ผู้สมัครสามารถเข้าสมัครในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://study.bfsu.edu.cn) พร้อมกับส่งฉบับสำเนาของหนังสือเดินทางรวมทั้งหนังสือรับรองที่ต้องการ หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัครยื่นมาและจัดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้สมัครตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ผู้สมัครสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  2. การรับสมัคร: ผู้สมัครที่ทางมหาวิทยาลัยตกลงรับ จะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ใบตอบรับเข้าศึกษา แบบฟอร์มการขอวีซ่าของสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (แบบฟอร์ม JW202) และจดหมายถึงนักศึกษาใหม่ เป็นต้น เอกสารเหล่านี้จะส่งทางไปรษณีย์หลังสิ้นสุดการรับสมัครอย่างน้อย 4-5 สัปดาห์

 

หอพักของมหาวิทยาลัย

 

ทางมหาวิทยาลัยมีห้องพักหลายประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามิได้เข้าพักในหอพักของ

มหาวิทยาลัย ช่วงเวลาที่มาลงทะเบียนนักศึกษาจำเป็นต้องนำหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าพักในที่พักของนักศึกษาและหลักฐานในการแสดงตนจากสถานีตำรวจท้องที่ติดตัวมาด้วยเพื่อที่จะนำไปทำวิซ่านักเรียนในลำดับต่อไป

ค่าเล่าเรียน

Program

Level of Education

Tuition

Registeration Fee

Degree programs      
Chinese language programs BA 12 150 RMB/semester

22 150 RMB/year

400 RMB
  MA 27 000 RMB/year 800 RMB
Non-Chinese language programs BA 26 000 RMB/year 800 RMB
  MA 27 150 RMB/year 800 RMB
  MA at the Graduate School of Translation and Interpretation 30 000 RMB/year 800 RMB
  PhD 34 000 RMB/year 800 RMB
Non-degree programs      
Chinese language programs Regular course 11 150 RMB/semester

21 150 RMB/year

400 RMB

welcome to our bfsu

online registration

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

click here

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
ieco@bfsu.edu.cn
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
wsclxb@bfsu.edu.cn
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
kongzi@bfsu.edu.cn
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
bwxzb@bfsu.edu.cn