แนะนำรายการสอน

สถาบันภาษาและวรรณกรรมจีน การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หลักสูตรภาษาจีนแบบไม่มีปริญญา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน
ระดับปริญญาโท หลักสูตร 01: ปริญญาโทสาขา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตร 02: ปริญญาโทสาขา วรรณคดีจีนและวรรณคดีโลกเปรียบเทียบ

หลักสูตร 03: ปริญญาโทสาขา วรรณคดีจีนโบราณ

หลักสูตร 04: ปริญญาโทสาขา อักษรจีน

หลักสูตร 05: ปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก ปริญญาเอกสาขา วรรณกรรมเปรียบเทียบและการวิจัยข้ามวัฒนธรรม
หลักสูตรพิเศษ สำนักงานโครงการของศูนย์อบรมภาษาจีนรับผิดชอบและดูแลโครงการการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ กำหนดหลักสูตรและจัดชั้นเรียนตามความต้องการของนักศึกษาแต่ละบุคคล สามารถปรับเวลาการอบรมและเปิดสอนวิชาพิเศษ
สถาบันบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 1. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (ไม่มีปริญญา): การวิจัยธุรกิจจีน

2. ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน

3. ระดับปริญญาโท:
การบริหารธุรกิจจีนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต— การบริหารธุรกิจจีนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป —การค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรภาคภาษาจีน  1. ระดับปริญญาตรี
สาขาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ สาขาการเงิน
สาขาระดับปริญญาตรีการบริหารธุรกิจธบัณฑิต สาขาบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาการจัดการข้อมูล
และระบบสารสนเทศ2. ระดับปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถาบันภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ สาขาการแปลภาษาอังกฤษ
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ(แบ่งเป็นวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ อเมริกันศึกษา อังกฤษศึกษา ออสเตรเลียศึกษา แคนาดาศึกษา ไอร์แลนด์ศึกษา) สาขาการแปล ปริญญาโทการแปลและการตีความ (MTI)
หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ(แบ่งเป็นวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ อเมริกันศึกษา ยุโรปและสหภาพยุโรปศึกษา การสอนภาษาต่างประเทศ การวิจัยข้ามวัฒนธรรม) สาขาการแปล
หลักสูตรจีนศึกษา มีหลักสูตรได้แก่  พุทธศาสนากับวัฒนธรรมจีน การอ่านงานปรัชญาคลาสสิกจีน วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย ประเทศจีนที่ปรากฏในสื่อภาพยนต์และโทรทัศน์ การเมืองและเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน พื้นฐานการเมืองจีนสมัยปัจจุบัน การเปรียบเทียบอารยธรรมจีนกับอารยธรรมตะวันตก
สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาการทูตหลักสูตรนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศอื่นสมัยปัจจุบันหลักสูตรนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท
สถาบันภาษารัสเซีย การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สาขาวิชา:  ภาษารัสเซีย การแปล
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมระดับสูง สาขาวิชา: โครงการอบรม “ทฤษฎีและปฏิบัติการแปล” การแปลภาษาจีน-รัสเซีย
ะดับปริญญาตรี สาขาวิชา: ภาษารัสเซีย
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา: ภาษารัสเซียร่วมสมัย วรรณกรรมรัสเซีย สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย การแปลและการตีความ (MTI)
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา: ภาษารัสเซียร่วมสมัย วรรณคดีรัสเซีย สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถาบันภาษาเอเชีย-แอฟริกาศึกษา การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สาขาวิชา: ภาษาไทย ภาษามาเลเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาตุรกี ภาษาสวาฮีลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาสิงหล ภาษาเฮาซา ภาษาฮิบรู ภาษาเปอร์เซีย ภาษาอินเดีย ภาษาอูรดู
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมระดับสูง สาขาวิชา: โครงการอบรม “ทฤษฎีและปฏิบัติการแปล” (การแปลภาษาจีน-เกาหลี จีน-เวียดนาม จีน-ลาว จีน-พม่า จีน-ไทย จีน-มาเลเซีย จีน-สิงหล จีน-ตุรกี จีน-สวาฮีลี)
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา: ภาษาไทย ภาษามาเลเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาตุรกี ภาษาสวาฮีลี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาสิงหล ภาษเฮาซา ภาษาฮิบรู ภาษาเปอร์เซีย ภาษาอินเดีย ภาษาอูรดู
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา: ภาษาและวรรณกรรมเอเชีย-แอฟริกา (ไทย มาเลเซีย ลาว เกาหลี) ด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติการแปล หรือ ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมของประเทศดังกล่าว
คณะภาษาเยอรมัน “หลักสูตรปริญญาโทร่วมในการเรียนภาษาเยอรมันและวัฒนธรรมข้ามชาติระหว่างจีน-เยอรมัน” (ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยหนานจิง และมหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้น ทุกปีจะมีการเปิดรับนักศึกษาจีนและนักศึกษาเยอรมันระดับปริญญาโท ประเทศละ 10 คน ในปีแรกให้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้น และในปีที่สองให้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งหรือมหาวิทยาลัยหนานจิง เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาโททั้งจากมหาวิทยาลัยจีนและเยอรมัน)
สถาบันนิติศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง “ ด้านกฏหมายพาณิชย์ของประเทศจีนและกฏหมายการค้าเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ ”
สถาบันล่ามระดับสูง นักศึกษาระดับปริญญาโท : ทฤษฎีและปฏิบัติงานแปล —- แบบการแปลฉับพลัน, ทฤษฎีและปฏิบัติงานแปล—-แบบการแปลฉับพลันหลายภาษา และการแปลและการตีความระดับปริญญาโท (MTI)
ศูนย์วิจัยจีนนานาชาติศึกษา หลักสูตรปริญญาโท “ จีนนานาชาติศึกษา ”
สถาบันการศึกษาทางเครือข่ายและการศึกษาต่อเนื่อง โปรแกรมฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้น
ศูนย์วิจัยเพื่อการศึกษาภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
ชุดโครงการ “ แผนการเรียนภาษาจีนแบบใหม่ของสถาบันขงจื่อ ” โครงการผลิตดุษฎีบัณฑิตด้วยความร่วมมือระหว่างจีนและต่างประเทศ โครงการการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ประเทศจีน  โครงการ“เข้าใจประเทศจีน” สำหรับนักศึกษาที่มาเยือน  โครงการผู้นำระดับเยาวชน  โครงการช่วยเหลือด้านการตีพิมพ์ และโครงการการประชุมนานาชาติ

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
ieco@bfsu.edu.cn
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
wsclxb@bfsu.edu.cn
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
kongzi@bfsu.edu.cn
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
bwxzb@bfsu.edu.cn