วิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ระบอบการเมืองจีนและต่างประเทศ
สังคมวิทยาและการเคลื่อนไหวของลัทธิคอมมิวนิสม์ระหว่างประเทศ
การเมืองระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การต่างประเทศ
การต่างประเทศสาธารณะ
ภูมิภาคศึกษา
วารสารศาสตร์
สารสนเทศ
ภาษาและการประยุกต์ใช้
อักษรศาสตร์ สาขาภาษาจีน
วรรณคดีจีนโบราณ
วรรณกรรมจีนและวรรณกรรมสากลเปรียบเทียบ
ภาษาและวรรณกรรมอังกฤษ
ภาษาและวรรณกรรมรัสเซีย
ภาษาและวรรณกรรมฝรั่งเศส
ภาษาและวรรณกรรมเยอรมัน
ภาษาและวรรณกรรมญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณกรรมสเปน
ภาษาและวรรณกรรมอาหรับ
ภาษาและวรรณกรรมยุโรป
ภาษาและวรรณกรรมเอเชียและแอฟริกา
การเรียนภาษาและการประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ
การล่ามและการแปล
ยุทธศาสตร์และการวางแผนด้านภาษา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
เอเชีย-แอฟริกา ศึกษา
การบริหารภูมิภาคและกฎหมายระหว่างประเทศ
การจัดการภูมิภาคและธุรกิจระหว่างประเทศ
การศึกษาภูมิภาคและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สารสนเทศระหว่างประเทศ
การจัดการด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง
การจัดการการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและ supply chain
การบริหารธุรกิจและข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
วิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท
การแปลและการล่าม
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
การเงิน
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]