คำแนะนำมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งโดยสังเขป

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง (ต่อไปจะใช้ชื่อย่อว่า BFSU) ตั้งอยู่ที่ถนนซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยนของกรุงปักกิ่ง มีสองวิทยาเขต คือ วิทยาเขตตะวันตกและตะวันออกตั้งอยู่สองฟากถนนวงแหวนรอบที่ 3 เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการจัดอยู่ใน “โครงการ 985” และ “โครงการ 211” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศของรัฐบาลจีน BFSU มีประวัติการสอนภาษาต่างประเทศมายาวนานและเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษามากที่สุดและมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์

แต่เดิมมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งมาจากคณะภาษารัสเซีย วิทยาเขตที่ 3 ของมหาวิทยาลัยการเมืองและการทหารแห่งประเทศจีนเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นที่เมืองเหยียนอาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1941 ต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงเรียนภาษาต่างประเทศเหยียนอาน ซึ่งสังกัดคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนเปลี่ยนไปสังกัดกระทรวงการต่างประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 1959 ได้ผนวกรวมเข้ากับวิทยาลัยภาษารัสเซียจนกลายเป็นสถาบันภาษาต่างประเทศแห่งใหม่ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 สถาบันขึ้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1994 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศทั้งหมด 98 ภาษาและได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจนถึงระดับปริญญาเอก อาทิเช่น สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ ภาษาและวรรณคดีจีน นิเทศศาสตร์  รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เป็นต้น

ในระยะเวลา 74 ปีที่ผ่านมา BFSU พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงได้กำหนดแนวคิดการเรียนการสอนให้เป็น “สากล เด่นและเลิศ” และตั้งปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็น “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง เรียนรู้ให้กว้างและปฏิบัติอย่างแน่วแน่” และกลายเป็นฐานสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการทูต การแปล ธุรกิจการค้า สื่อสารมวลชน นิติศาสตร์และการเงิน มีบัณฑิตจำนวนมากกว่า 90,000 คน เฉพาะในกระทรวงการต่างประเทศศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศมีจำนวนมากกว่า 400 คน อัครราชทูตที่ปรึกษาอีกกว่า 10,000 คน ด้วยเหตุนี้ BFSU จึงได้ชื่อว่าเป็น “อู่ฟูมฟักนักการทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]