බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ කොමෝරින් භාෂාව ඇතුළු ආසියා සහ අප්‍රිකා භාෂා පාඨමාලා හයක් ආරම්භ කිරීම

2017වසරේ දෙවන අධ්‍යයනවාරයේ බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසියා අප්‍රිකා අධ්‍යයන පීඨයේ නව වරණීය පාඨමාලා හයක් ලෙස ජෝරජියන්,අ‍ෆ්රිකාන්ස්, බ්ර්බ්ර්, කොමෝරින්, පන්ජාබි, බලුචි යන ආසියා අප්‍රිකා භාෂා හැදෑරීමට සිසුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දී තිබේ. මෙම භාෂා පාඨමාලා හය චීනයේ පළමුවන වතාවට ආරම්භ වූ නිතර භාවිත නොවන භාෂා පාඨමාලා වේ.

好_副本

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089

ජාත්‍යන්තර හුවමාරු සහ සහයෝගීතා පිලිබඳ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
විදේශීය ශිෂ්‍ය කාර්යාලය

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
කොන්ෆියුසියස් ආයතනයේ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
විශ්ව විද්‍යාලයීය වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816215
[email protected]