බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ 2017 වසරේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිලාභින් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ උපාධි ප්‍රධා‍නෝත්සවය

必选2—研究生毕业典礼配图

ජුනි මස විසිනවවනදා බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ 2017 වසරේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිලාභින් වෙනුවෙන් උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයක් පැවැත්විණි. මෙම වසරේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිලාභින් 898දෙනෙක් සිය උපාධියෙන් පිදුම් ලැබූහ.

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089