බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයට නිතර භාවිත නොවන භාෂා අංශ එකොළහක් ස්ථාපිත කිරීමට අවසරය ලැබී ඇත

මෑතකදී අප විශ්වවිද්‍යාලයට කර්දිෂ්(Kurdish), ක්‍රිඕ(Creole), ටිග්රීනියා(Tigrinya), ත්ස්වානා‍(Tswana), ‍‍ෂෝනා(Shona), න්ඩබෙලේ(Ndebele), කොමෝරියන්(Comorian), බෙලරුසියන්(Belarusian), මවුරි(Maori), ටොංගා(Tongan), සැමෝන්(Samoan) භාෂාව යන නිතර භාවිත නොවන භාෂා අංශ එකොළහක ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය ලබාදීමට චීන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අනුමැතිය ලැබිණ.

දැනට බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ උගන්වන ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය ලබා දිය හැකි විෂයන් 97ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇත. ඒ අතරින් විදේශ භාෂා උගන්වන අංශ 83ක් (විදේශ භාෂා 84ක්) ද පරිවර්තන අංශ 1ක් ද විදේශ භාෂා නොවන අංශ 13ක් ඇත.

好_副本

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089