බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ විෂයන් දෙකක් 2017 “QS ලෝක විශ්වවිද්‍යාලවල විෂයන් ශ්‍රේණි ගත කිරීමේ වාර්තාවේ(QS World University Rankings by Subject)” ඉහළම ස්ථාන 100කට තෝරා ගැනේ

මාර්තු මාසයේ අටවනදා, ලන්ඩන් නගරයේ පිහිටා ඇති  QS (Quacquarelli Symonds) ආයතනය මගින්  “QS ලෝක විශ්වවිද්‍යාලවල විෂයන් ශ්‍රේණි ගත කිරීම” මැයෙන්  2017 වසරේ වාර්තාවක් පළ කොට ඇත. පසුගිය වසර 5ක් ඇතුළත, විෂය පිළිබඳ ලෝකයේ උසස් ම ශාස්ත්‍රඥයන් 305000 දෙනෙකුගේ සහ උපාධිධාරීන්ගේ රැකියා හැකියාව පිළිබඳ සේවායෝජකයින් 194000දෙනෙකුගේ සමස්ත ඇගයීම්වලට අනුව, ලෝකයේ වැදගත් ම විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණි ගත කිරීම්වලින් එකක් වන QS, 2017 වාර්තාව සකස් කොට ඇත. ඊට අමතරව, එම වාර්තාව සකස් කිරීම වෙනුවෙන් ලෝකයේ ලොකුම උපුටා දැක්වීමේ දත්ත ගබඩාව(citations database) වන Scopusවලින් ලැබෙන ශාස්ත්‍ර ලිපි මිලියන 43ක් සහ උපුටා දැක්වීමේ දත්ත මිලියන 185ක් පිළිබඳ විශ්ලේෂණය කිරීමකුත් සිදු කොට තිබේ.

එම වාර්තාවට අනුව ලෝකයේ ඉහළම විෂයන් 100 අතරට අප විශ්වවිද්‍යාලයේ වාග් විද්‍යාව සහ වර්තමාන වාග් විද්‍යාව යන විෂයන් දෙක 51-100 යන ශ්‍රේණියට තෝරා ගෙන තිබේ. ඊට අමතරව ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය 201-250 යන ශ්‍රේණියට ද තෝරා ගෙන තිබේ.

好_副本

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089