උපාධි පාඨමාලා පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

 

චීන භාෂාව සහ සාහිත්‍යපීඨය උපාධි නොවන පාඨමාලා හදාරන සිසුන් උපාධි නොවන චීන භාෂා පාඨමාලා
ප්‍රථම උපාධි අපේක්ෂකයින් පාඨමාලාවේ නම: චීන භාෂා ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලාව
ශාස්ත්‍රපති උපාධි අපේක්ෂකයින් පාඨමාලාව අංක 01 : චීන භාෂාව විදේශ භාෂාවක් ලෙස ඉගැන්වීමේ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව

පාඨමාලාව අංක 02 : තුලනාත්මක සාහිත්‍යය හා ලෝක සාහිත්‍යය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව

පාඨමාලාව අංක 03 : චිරන්තන චීන සාහිත්‍යය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව

පාඨමාලාව අංක 04 : චීන භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව

පාඨමාලාව අංක 05 : වාග් විද්‍යා හා ව්‍යවහාරික වාග් විද්‍යා ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව

දර්ශන විශාරද උපාධි අපේක්ෂකයින් පාඨමාලාවේ නම: තුලනාත්මක සාහිත්‍යය හා අන්තර් සංස්කෘතික අධ්‍යයනය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධි පාඨමාලාව
විශේෂ උපාධි පාඨමාලා චීන භාෂා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ වැඩසටහන් කාර්යාලය මගින් විදේශ සිසුන් ඉලක්ක කොටගෙන විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. විවිධ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව වෙන වෙන ම පන්ති පැවැත්වීම ද පාඨමාලා ගැලපෙන පරිදි සකස් කිරීම ද අවශ්‍ය කාලය තුළ පාඨමාලා පැවැත්වීම සහ විශේෂ පාඨමාලා පැවැත්වීම ද මෙහි සිදු කළ හැකිය.
යාපාරික යන්තරපීඨය ජාත්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් උගන්වනු ලබන පාඨමාලා උපාධි නොවන පාඨමාලා: චීන ව්‍යාපාරික කටයුතු පිළිබඳ අධ්‍යයනය

ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලා: ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික කටයුතු, ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික අලෙවි, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය කටයුතු, චීන ව්‍යාපාරික කටයුතු

ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා: චීන ව්‍යාපාරික කටයුතු හා ජාත්‍යන්තර සබඳතා

නීතිය පිළිබඳ උපාධිය—චීන ව්‍යාපාරික කටයුතු හා ජාත්‍යන්තර සබඳතා

කළමනාකරණ විද්‍යාව හා ඉංජිනේරු උපාධිය — ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික කටයුතු

චීන භාෂාවෙන් උගන්වනු ලබන පාඨමාලා ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රථම උපාධි

කළමනාකරණ විද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රථම උපාධි: ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර පරිපාලනය,ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර, අන්තර් ජාලය මගින් සිදු කරනු ලබන වාණිජ කටයුතු, තොරතුරු කළමනාකරණය හා එහි පද්ධතිය

ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා: ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරික කටයුතු හා ජාත්‍යන්තර සබඳතා

යයන පීඨයයන්තර ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා ජාත්‍අධ්‍ ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලා පාඨමාලා: ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා සාහිත්‍යය, ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තන
ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා පාඨමාලා: ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා සාහිත්‍යය ( බ්‍රිතාන්‍ය හා ඇමෙරිකානු සාහිත්‍යය, වාග් විද්‍යා හා ව්‍යවහාරික වාග් විද්‍යාව, ඇමෙරිකානු අධ්‍යයනය, බ්‍රිතාන්‍ය අධ්‍යයනය, ඕස්ට්‍රේලියානු අධ්‍යයනය, කැනේඩියානු අධ්‍යයනය, අයිරිෂ් අධ්‍යයනය) , පරිවර්තන ක්‍රම විද්‍යාව, පරිවර්තන හා අර්ථ නිරූපනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය
දර්ශන විශාරද උපාධි පාඨමාලා පාඨමාලා: ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා සාහිත්‍යය ( බ්‍රිතාන්‍ය හා ඇමෙරිකානු සාහිත්‍යය, වාග් විද්‍යා හා ව්‍යවහාරික වාග් විද්‍යාව, ඇමෙරිකානු අධ්‍යයනය, යුරෝපය හා යුරෝපා සංගමය පිළිබඳ අධ්‍යයනය, විදේශ භාෂා ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයනය, අන්තර් සංස්කෘතික අධ්‍යයනය) , පරිවර්තන ක්‍රම විද්‍යාව
චීන අධ්‍යයන පාඨමාලා පාඨමාලා: බුදු දහම හා චීන සංස්කෘතිය, චීන චින්තනය සම්බන්ධ සම්භාව්‍ය ග්‍රන්ථ අධ්‍යයනය, නූතන හා වර්තමාන චීන සාහිත්‍යය, රූපවාහිනිය හා චිත්‍රපටියේ තිරය මත දිස්වන චීනය, වර්තමාන චීනයේ දේශපාලනය හා ආර්ථිකය, වර්තමාන චීනයේ දේශපාලනය පිළිබඳ මූලික අධ්‍යයනය, චීනය හා බටහිර ශිෂ්ටාචාරය පිළිබඳ තුලනාත්මක අධ්‍යයනය
රික පීඨයරාජ්‍ය තාන්ත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හාජාත්‍ විදේශ සිසුන් සඳහා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලා
විදේශ සිසුන් සඳහා වර්තමාන චීනය හා විදේශ සබඳතා පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා
රුසියන් භාෂා පීඨය උපාධි නොවන පාඨමාලා හදාරන සිසුන් පාඨමාලා: රුසියන් භාෂාව, පරිවර්තනය
උපාධි නොවන උසස් පාඨමාලා හදාරන සිසුන් පාඨමාලා: පරිවර්තන න්‍යාය හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව නමැති පුහුණු පාඨමාලා, චීන රුසියන් භාෂා පරිවර්තනය
ප්‍රථම උපාධි අපේක්ෂකයින් පාඨමාලා: රුසියන් භාෂාව
ශාස්ත්‍රපති උපාධි අපේක්ෂකයින් පාඨමාලා: නූතන රුසියන් භාෂාව, රුසියානු සාහිත්‍යය, රුසියානු සමාජය හා සංස්කෘතිය, පරිවර්තන හා අර්ථ නිරූපනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය
දර්ශන විශාරද උපාධි අපේක්ෂකයින් පාඨමාලා: නූතන රුසියන් භාෂාව, රුසියානු සාහිත්‍යය, රුසියානු සමාජය හා සංස්කෘතිය, ජාත්‍යන්තර සබඳතා
යයන පීඨයආසියා අප්‍රිකා අධ්‍ උපාධි නොවන පාඨමාලා හදාරන සිසුන් පාඨමාලා: තායි, මැලේ,කොරියන්, ලාඕස්, කාම්බෝජ, වියට්නාම්, බුරුම, තුර්කි, ස්වහිලි, ඉන්දුනීසියානු, සිංහල, හවුසා, හිබ්රූ, පර්සියන්, හින්දි හා උර්දු යන භාෂාවන්
උපාධි නොවන උසස් පාඨමාලා හදාරන සිසුන් පාඨමාලා: පරිවර්තන න්‍යාය හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව ( චීන – කොරියන්, චීන – වියට්නාම්, චීන – ලාඕස්, චීන – බුරුම, චීන – තායි, චීන – මැලේ, චීන – සිංහල, චීන – තුර්කි, චීන ස්වහිලි )
ප්‍රථම උපාධි අපේක්ෂකයින් පාඨමාලා: තායි, මැලේ, කොරියන්, ලාඕස්, කාම්බෝජ, වියට්නාම්, බුරුම, තුර්කි, ස්වහිලි, ඉන්දුනීසියානු, සිංහල, හවුසා, හිබ්රූ, පර්සියන්, හින්දි හා උර්දු යන භාෂාවන්
පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින් පාඨමාලා: ආසියා – අප්‍රිකා භාෂා හා සාහිත්‍ය පාඨමාලා (තායි, මැලේ, ලාඕස්, කොරියන් යන භාෂාවන්), විදේශ භාෂා, විදේශ සාහිත්‍යය, පරිවර්තන න්‍යාය හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව, විදේශ රටවල සංස්කෘතික අධ්‍යයනය
ජර්මන් භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව චීන ජර්මන් අන්තර් සංස්කෘතික හා ජර්මන් අධ්‍යයනයන් පිළිබඳ ද්විත්ව ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව (මෙම පාඨමාලාවට නැන් ජින් හා ගොටින්ජෙන් විශ්වවිද්‍යාල දෙක සම්බන්ධ කොට ගෙන සංවිධානය කරනු ලබයි. සෑම වසරකම චීන හා ජර්මන් සිසුන් 10ක් බැගින් මෙම පාඨමාලාවට බඳවා ගැනේ. ඔවුන් පළමු වසර ගොටින්ජෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ද දෙවැනි වසර බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ හෝ නැන් ජින් විශ්වවිද්‍යාලයේ හෝ ගත කරනු ඇත. මෙකී පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් අනතුරු ව චීනය හා ජර්මනිය විසින් ශාස්ත්‍රපති උපාධි දෙකක් පිරිනමනු ඇත.)
නීති පීඨය බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ චීන ව්‍යාපාර හා වාණිජ නීතිය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නීතිය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා
පරිවර්තන හා අර්ථ නිරූපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි පීඨය පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින්: පරිවර්තන න්‍යාය හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව — එකවර සිදු වන භාෂා අර්ථ නිරූපනය, පරිවර්තන න්‍යාය හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව — එකවර සිදු වන බාහු භාෂා අර්ථ නිරූපනය, පරිවර්තන හා අර්ථ නිරූපනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය
ආයතනය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් චීන අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලාව
අන්තර් ජාලය භාවිත කිරීමේ අධ්‍යාපනය හා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන පීඨය කෙටි කාලීන චීන භාෂා පුහුණු පාඨමාලාව
විදේශ භාෂා අධ්‍යයනය පිළිබඳ ජාතික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන පීඨය, එක්සත් රාජධානියේ ශෙෆීල්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය හා නවසීලන්තයේ ඔක්ලන්ඩ් විශ්වවිද්‍යාල‍ය යනාදි ආයතන සමග ඒකාබද්ධව පුහුණු කිරීමේ සහයෝගිතා ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
කොන්ෆියුසියස් චීන අධ්‍යයන වැඩසටහන් චීනය හා විදේශ රටවල් සමග ඒකාබද්ධ පර්‍යේෂණ දර්ශන විශාරද උපාධි පාඨමාලා, විදේශ සිසුන් චීනයට පැමිණ හදාරන දර්ශන විශාරද උපාධි පාඨමාලා, විදේශ විද්‍යාර්ථින්ට චීනය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාදීමේ අධ්‍යයන වැඩසටහන්, තරුණ නායකත්වය සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන්, ප්‍රකාශන කටයුතු හා ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම සඳහා ආධාර දීමේ වැඩසටහන් මෙම ආයතනයට ඇතුළත්ය.

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089

ජාත්‍යන්තර හුවමාරු සහ සහයෝගීතා පිලිබඳ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816715
ieco@bfsu.edu.cn
විදේශීය ශිෂ්‍ය කාර්යාලය

0086-10-88816549/0671/6424
wsclxb@bfsu.edu.cn
කොන්ෆියුසියස් ආයතනයේ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816540
kongzi@bfsu.edu.cn
විශ්ව විද්‍යාලයීය වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816215
bwxzb@bfsu.edu.cn