ශාස්ත්‍රපති උපාධි සුදුසුකම්

 

සිවිල් සහ වාණිජ නීතිය

ජාත්‍යන්තර නීතිය

බුද්ධිමය දේපළ නීතිය

ජාත්‍යන්තර නීතිය හා සහයෝගීතා අධ්‍යයනය

චීන හා විදේශීය දේශපාලන ක්‍රමෝපාය

විද්‍යාත්මක සමාජවාදය සහ ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරය

ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය

පොදු රාජ්‍යය කටයුතු කළමනාකරණය

ප්‍රාදේශීය අධ්‍යයනය

ජනමාධ්‍යය

සන්නිවේදනය

වාග් විද්‍යව හා ව්‍යවහාරික වාග් විද්‍යාව

චීන අක්ෂර විද්‍යාව

පුරාතන චීන සාහිත්‍යය

තුලනාත්මක ලෝක සාහිත්‍යය

ඉංග්‍රීසි භාෂා සාහිත්‍යය

රුසියානු භාෂා සාහිත්‍යය

ප්‍රංශ භාෂා සාහිත්‍යය

ජර්මානු භාෂා සාහිත්‍යය

ජපන් භාෂා සාහිත්‍යය

ස්පාඤ්ඤ භාෂා සාහිත්‍යය

අරාබි භාෂා සාහිත්‍යය

යුරෝපීය භාෂා සාහිත්‍යය

ආසියානු සහ අප්‍රිකානු භාෂා සාහිත්‍යය

විදේශ හා ව්‍යවහාරික වාග්විද්‍යාව

අන්තර් සංස්කෘතික අධ්‍යනය හා තුලනාත්මක සාහිත්‍යය

පරිවර්තන විධික්‍රම

භාෂා ප්‍රතිපත්තිය හා ක්‍රම සම්පාදනය

අන්‍ය ජාතීන්ට චීන භාෂාව ඉගැන්වීම

ආසියානු සහ අප්‍රිකානු කලාපීය ප්‍රදේශ අධ්‍යයනය

ජාත්‍යන්තර නීතිය සහ කලාපීය පාලනය

ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර හා කලාපීය පාලනය

ජාත්‍යන්තර සබඳතා හා කලාපීය අධ්‍යයනය

ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදනය

මූල්‍ය ඉංජිනේරු සහ ආපදා කළමනාකරණය

ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන

ජාත්‍යන්තර භාණ්ඩ ප්‍රවාහන හා සැපයුම් කළමනාකරණය

අන්තර් රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා තොරතුරු කළමනාකරණය

ශාස්ත්‍රපති ප්‍රධාන විෂය සඳහා වූ සුදුසුකම්

පරිවර්තන ක්‍රම ශාස්ත්‍රපති අධ්‍යයනය

අන්‍ය ජාතීන්ට චීන භාෂාව ඉගැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය

මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය

ජාත්‍යන්තර වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089

ජාත්‍යන්තර හුවමාරු සහ සහයෝගීතා පිලිබඳ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
විදේශීය ශිෂ්‍ය කාර්යාලය

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
කොන්ෆියුසියස් ආයතනයේ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
විශ්ව විද්‍යාලයීය වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816215
[email protected]