ශාස්ත්‍රීය සඟරා

 

පළකරන ලද වාර සඟරා සහ විශේෂ ප්‍රකාශන

“විදේශ භාෂා ඉගැන්වීම සහ පර්යේෂණ” (ජර්නල්)

“විදේශ සාහිත්‍යය” (සඟරා)

ජත්‍යන්තර සමුළු” (සඟරා)

චීන හා රුසියානු භාෂා ඉගැන්වීම්

ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනීම

ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙනීම

රුසියානු භාෂාව ඉගෙනීම

ජර්මානු භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර පර්යේෂණ

ජාත්‍යන්තර චීන භාෂා ඉගෙනීම

අන්‍ය ජාතීන්ට චීන භාෂා ඉගැන්වීම (ඉංග්‍රීසි සහ චීන)”

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089

ජාත්‍යන්තර හුවමාරු සහ සහයෝගීතා පිලිබඳ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
විදේශීය ශිෂ්‍ය කාර්යාලය

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
කොන්ෆියුසියස් ආයතනයේ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
විශ්ව විද්‍යාලයීය වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816215
[email protected]