දර්ශන විශාරද (ආචාර්ය) උපාධි සුදුසුකම්

 

ඉංග්‍රීසි භාෂා සාහිත්‍යය

රුසියානු භාෂා සාහිත්‍යය

ප්‍රංශ භාෂා සාහිත්‍යය

ජර්මානු භාෂා සාහිත්‍යය

ජපන් භාෂා සාහිත්‍යය

ස්පාඤ්ඤ භාෂා සාහිත්‍යය

අරාබි භාෂා සාහිත්‍යය

යුරෝපීය භාෂා සාහිත්‍යය

ආසියානු සහ අප්‍රිකානු භාෂා සාහිත්‍යය

විදේශ භාෂා හා ව්‍යවහාරික වාග්විද්‍යාව

අන්තර් සංස්කෘතික අධ්‍යයනය හා තුලනාත්මක සාහිත්‍යය

පරිවර්තන විධික්‍රම

භාෂා ප්‍රතිපත්තිය හා ක්‍රම සම්පාදනය

විදේශ රටවල චීන භාෂාව ඉගැන්වීම

ආසියානු සහ අප්‍රිකානු ප්‍රාදේශීය අධ්‍යයනය

ජාත්‍යන්තර නීතිය සහ කලාපීය පාලනය

ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර හා කලාපීය පාලනය

ජාත්‍යන්තර සබඳතා හා කලාපීය අධ්‍යයනය

ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදනය

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089