කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

හවායි හී මනෝවා විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

ලන්ඩන් කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

සයීද් විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

බාර්සිලෝනා කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

මොස්කව් ජාතික භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

හැන්ක්යෝ විදේශ අධ්‍යාපන විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

ක්‍රකෝව් කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

මලයා විශ්වවිද්‍යාලයීය චීන භාෂා ඉගැන්වීමේ කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

රෝමෙලා සපියෙන්සා විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

ඒරදුෂ් ලෝරන්ද් විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

නුන්බර්ග් එලැන්ගන් විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

මියුනික් විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

ගොටිනන් විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

ඩුසුඩෝර්ෆ් විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

පැලස්කි විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය

ලීජ් විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය.

බ්‍රසෙල්ස් විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය.

වියෙනා විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය.

ටිරානා විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය.

සොෆියා විශ්වවිද්‍යාලයීය කොන්ෆියුසියස් ආයතනය


ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089

ජාත්‍යන්තර හුවමාරු සහ සහයෝගීතා පිලිබඳ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
විදේශීය ශිෂ්‍ය කාර්යාලය

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
කොන්ෆියුසියස් ආයතනයේ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
විශ්ව විද්‍යාලයීය වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816215
[email protected]