බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයට නිතර භාවිත නොවන භාෂා අංශ එකොළහක් ස්ථාපිත කිරීමට අවසරය ලැබී ඇත

බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ විෂයන් දෙකක් 2017 “QS ලෝක විශ්වවිද්‍යාලවල විෂයන් ශ්‍රේණි ගත කිරීමේ වාර්තාවේ(QS World University Rankings by Subject)” ඉහළම ස්ථාන 100කට තෝරා ගැනේ