දොළොස්වන ලෝක කොන්ෆියුසියස් ආයතන සම්මේලනයේ සමාරම්භක උත්සවයේදී කුලපති පෙන්ලුන් මහතා කතාවක් පැවැත්වීම

2017 බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයට අයත් කොන්ෆියුසියස් ආයතන වෙනුවෙන් වාර්ෂික සම්මේලනයක් ‍බෙයිජිංහි පැවැත්වීම