බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ 2017 වසරේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිලාභින් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ උපාධි ප්‍රධා‍නෝත්සවය

බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ 2017 වසරේ ශාස්ත්‍රවේදි උපාධිලාභින් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය