ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කරුණාතිලක අමුනුගම මහතාට බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ආචාර්ය උපාධියක් පිරිනැමීම

බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ තුලනාත්මක සංස්කෘතික සහ මානව සන්නිවේදන උසස් අධ්‍යයන පීඨයක් ආරම්භ වේ