පේරු රාජ්‍යයේ ලිමා විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ නිළ සංචාරයක් සිදු කිරීම

බෙයිජිං විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ තායිලන්ත භාෂා අංශයේ තායිලන්ත ගුරුවරිය Kuapan Nakbupa 2016 වසරේ චීනයේ “වසරේ විදෙස් ආචාර්ය” වශයෙන් නම් වීම