د انګريزي ژبې پوهنځی

 • چن يا پينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • فو مې ژونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • ګنګ لي پينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • هو يي لينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جينګ لي مين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • جين لي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • لان چون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • لي لي وين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • لي چي کنګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ما های ليانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ما هوی جوان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • پان جی مينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • شی تونګ يون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • سون يو جونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • تاو جيا جون
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • وانګ لي يا
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • وانګ جان پنګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • شي تاو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • يانګ شوی يان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • جانګ جيان
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جانګ ليان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • جانګ وې
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جانګ ځای شين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جانګ جونګ ځای
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جاو ګو شين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جونګ مې سون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • جو يان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • چنګ چنګ
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • چن هوی
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • چن لان فانګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • چن لي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • دای نينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • ګونګ يان
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • ګو يا لين
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • هه جينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • که کير
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • لي يو وين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • لي يان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • ليو کوی لان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • چيو جين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • شن چانګ ينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • شن يي
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • سونګ يون فنګ
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • سون سان جون
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • تنګ جي منګ
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • وې جنګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • شيا يو هه
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • وانګ شياو مې
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • وانګ شياو ينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • وانګ جن پينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • وو چينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • وو وين ان
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • شيا دنګ شان
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • يي يان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • جانګ فنګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • جاو دونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • جو وې
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

د نړيوالو خبرونو او کمونيکېشن پوهنځی

 • هه هوی
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ليو چن
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • شي چينګ لي
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جانګ جيانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • سونګ يي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جانګ شياو ينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • هولي انيتي سميتکو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره

د نړيوالو اړيکو پوهنځی

 • څونګ فنګ
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • لي ينګ تاو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،پروفيسره
 • لي يونګ هوی
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • وانګ مينګ جين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،پروفيسر مرستيال
 • جانګ جی جو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • ګو هانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د څيړونکي مرستيال
 • کانګ شياو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • لي يونګ چنګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • ليو تي وا
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • شی ځه هوا
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • تيان شياو هوی
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • يانګ يي
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • ين چون لينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • ين جي وو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • جانګ شياو مين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • جانګ ينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • جو شين يو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

د قوانينو (حقوقو) پوهنځی

 • څونګ لي شيانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • وان منګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • وانګ وين هوا
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • جي چنګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • لي شياو هوی
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ليو لي جوان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ياو جين جون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ياو يان شيا
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جانګ های جنګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • جنګ شي
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

د روسي ژبې پوهنځی

 • دای ګوی جو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،پروفيسره
 • ګو شو فن
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،پروفيسره
 • هوانګ مې
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،پروفيسره
 • ليو سو مې
 • ښځينه استاذه
 • پروفيسره
 • لي شيانګ دونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي:پروفيسره
 • شي تي چيانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • وانګ لي يي
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • وو ای هوا
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،پروفيسره
 • څای هوی
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ګو شي چيانګ
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • هه فانګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • لي کوی
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • مياو شو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • پان يو چين
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • يان هونګ بو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جو چينګ بو
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال

د نړيوالې سوداګرۍ پوهنځی

 • دينګ شياو سونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • فان ده شنګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ګاو ګوی لان
 • ښځينه استاذه
 • پروفيسره
 • ګو شياو وين
 • ښځينه استاذه
 • پروفيسره
 • ليو فنګ
 • نارينه استاذ
 • پوست ډکټر، پروفيسر
 • پنګ لونګ
 • نارينه استاذ
 • پوست ډکټر، پروفيسر
 • سون وين لي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • وو يو نان
 • ښځينه استاذه
 • پوست ډکټر، پروفيسر
 • جانګ جي هونګ
 • نارينه استاذ
 • پوست ډکټر، پروفيسر
 • د پروفيسرانو مرستيالان
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • څاو هونګ شينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • چن ژو هونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • چن ين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • فان جينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • هه ژونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • لي شو مين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • لي سی فې
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • ما لين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ماو يروان
 • نارينه استاذ
 • پوست ډکټر، د پروفيسر مرستيال
 • نيو هوا يونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • پی يان لي
 • ښځينه استاذه
 • پوست ډکټر، د پروفيسر مرستياله
 • پنګ جن
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • ژن کانګ يو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • وانګ مين
 • ښځينه استاذه
 • پوست ډکټر، د پروفيسر مرستياله
 • جان هوی ژونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • سونګ يان هنګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جان روګيرس
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • لوکا ديلانيسي
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ده هونګ وانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • ديدير سوپرامانين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

د کمپيوټر ساينس پوهنځی

 • چن فو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • فو بينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • ليانګ يي
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • چين ينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • وانګ جي لو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ينګ هونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • چن ينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله

د اروپايي ژبو او کولتور پوهنځی

 • دينګ چاو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • که جينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • وانګ جون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • جاو ګانګ
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • څاو جين ګانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • دونګ شي شياو
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • ګو شياو جينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • لي ينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • لين وين شوانګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • پانګ جي يانګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • تيان جيان جون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • وې يي
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • وين جنګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • شو وې جو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • يانګ فنګ شان
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • جاو چينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • بای چون
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • جين جينګ شان
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله

د اسيايي او افريقايي ژبو پوهنځی

 • لي لي چيو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • لي يون ليان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • مي ليانګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • سون شياو منګ
 • ښځينه استاذه
 • پروفيسره
 • چن لي
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • لي يي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • لي شوان جی
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ليو جاو
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • ما جونګ وو
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • شاو ينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • تونګ جيا منګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • يو ګوی لي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسرمرستياله
 • چاراسري جيرافاسس
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • سينکينيش اتالي ګيبري
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • لي چانګ شوان
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • وانګ لي دي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

د ژباړې عالي پوهنځی

 • لي جنګ ژن
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • شوی يا نان
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،پروفيسر
 • جيانګ فنګ شيا
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • ليانګ ينګ
 • ښځينه استاذه
 • پروفيسره
 • ياو بين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ډکټر هانيلوري لي جاهنکي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ډکټر مارتين فورستنير
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • لين جيا هوا
 • ښځينه استاذه
 • د ژنيو په پوهنتون کې د سي يو ای تي ای وياړې رئيسه، پروفيسره
 • چن وين لي
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر، د المان د ماينز پوهنتون د سی يو ای تي ای عمومي منشي

د ماکسيزم پوهنځی

 • چن يونګ شنګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،پروفيسر
 • ګونګ يو شوان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،پروفيسر
 • ګو جينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • کانګ مين
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • يا وې
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • چن شياو مينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • ګاو يو هوا
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • لي مين
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله

د چيني ژبې د ادبياتو پوهنځی

 • لو شياو دونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • شي يون تاو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • وې چونګ شين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • وو لي جون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • دينګ چي جين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • هان جين هوا
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • هه يي وې
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • جيانګ وين يان
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • جين مان شنګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • لي مينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • ليو فانګ فانګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ليو جي هونګ
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • لو ديان وين
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • لو شياو پنګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • چي بای هوا
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • ران لي هوا
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • تانګ لي کون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • وانګ جي هونګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • وانګ شوانګ مې
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • وو سينا
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • يانګ چون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جانګ دان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جانګ هونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جانګ هونګ لو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جانګ لين
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • ما شياو دونګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • جاو مياو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جو يونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • شاو جيانګ ګو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • يو ري پينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جو جينګ وې
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

د جاپانی ژبې څانګه

 • باو شيان يانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • څاو شينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • دای چيو جوان
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • هه وې هونګ
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • سونګ ګانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • سون ژونګ چنګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • شيونګ وين لي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • شو چيونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • شو تاو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • شو ينګ شو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • يانګ بينګ بينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ينګ جي
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • هان ژوی شيانګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • جيا وين جيان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ليو لي کون
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال

د جرمني ژبې څانګه

 • چيان مين ژو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ژن وې دونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • وانګ جيان بين
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • ياو شياو جو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • ياو يان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • ګو مو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ګو چياو لينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • لي پينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • لي وين هونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • مياو يو لو
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • وانګ جينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • وانګ لي پينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • وانګ جو شين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • وو جيانګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • شو لي هوا
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جانګ شياو لينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جاو چيان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جو های شيا
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • چه لين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • فو ژونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • لي هونګ فنګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

د فرانسوي ژبې څانګه

 • ما شياو هونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • وانګ جو
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • چين وې
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • دای دونګ مې
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • فو شاو مې
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • لي شو هونګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • شاو وې
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • وانګ جي هوی
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • جانګ مين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • جانګ ينګ شوان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • چانګ فو ليانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • چانګ شی ژو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • ليو جيان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

د هسپانوي او پورتګالي ژبو څانګه

 • جنګ شو جيو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • هه شياو جينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • لي جي
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • ليو يوان چي
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • شی چينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • شو لې
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله
 • يي جی ليانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • جانګ شياو فې
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • جو هان جون
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • ما شياو لين
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • شوی چينګ ګو
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • جانګ هونګ
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال

د عربي ژبې پوهنځی

 • ليو شين لو
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • وو شياو چين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • يي ليانګ ينګ
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • فيراس سواح
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • لي لي وين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • وانګ يان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • جو مې پينګ
 • نارينه استاذ
 • سوريه

د ځانګړي رول لرونکي انګريزي ژبې پوهنځی

 • څاو پينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • لي مينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • ليو بينګ
 • ښځينه استاذه
 • پروفيسره
 • ليو شين مياو
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • نيو شوانګ هونګ
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • پنګ پينګ
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • شين پي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسرمرستياله
 • شين يي وين
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • وانګ هونګ شين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسرمرستياله
 • وانګ وې
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • وو جين جين
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • يانګ هوا
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسرمرستياله
 • يو ده شه
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • جانګ شو يان
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • جانګ شي چون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسرمرستياله
 • جو لان
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • نورمان الفريد پريتچارد
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • ويليام پوی لي
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • هو وې مينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • لي لي
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • ليو باو ګوی
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر

د سپورټي چارو څانګه

 • ليو شياو مې
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • ما جينګ يان
 • ښځينه استاذه
 • پروفيسر
 • نان جينګ
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • وانګ جوان
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • وانګ وې
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • وانګ شين لي
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • چين ګو هوا
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسرمرستياله
 • دای مان چون
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • هان باو چن
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر

د چين د بهرنيو ژبو د ښوونې او څيړنې مرکز

 • لي وين جونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ليانګ ماو چينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ليو ژون جين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • وانګ که فې
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • وانګ وين بين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • وين چيو فانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • شيونګ وين شين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • شو جيا جين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • يانګ لو شين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • شو هاو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جانګ تيان وې
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ګو ليان يو
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • چياو يان
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • شی جيان جون
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

د بېجينګ د جاپان پېژندنې څيړنې مرکز

 • سونګ جين وين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • شو يي پينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • جانګ لونګ مې
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جو وې هونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • دينګ هونګ وې
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جانګ يان لي
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • جو ګوی ژونګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ګو جون
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • هه مينګ شينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • هوانګ لي جوان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

د نړيوال چيني کولتور څيړنې انستېتوټ

 • ليانګ يان
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جانګ شي پينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • ګوان يونګ چيان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • لي جين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • لو ينګ
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • يانګ هوی لينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • يي شيانګ يانګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • سون پينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • ليو يوان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • لي شوی تاو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

د هنري څيړنو انسټيټيوټ

 • ليو ژو مې
 • ښځينه استاذه
 • پروفيسره
 • وانګ لي جی
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

د نړيوال تاريخ څيړنې انستېتوټ

 • ولفګانګ کوبين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • فان لين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله
 • هان باو چن
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال
 • وانګ فو فانګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر

د بهرنيو ژبو د ارزونې مرکز

 • ياو شياو پينګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • ين هونګ بو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، څيړونکی
 • جيانګ هونګ
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • وانګ بينګ جون
 • نارينه استاذ
 • څيړونکی
 • وانګ جيانګ جاو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

د بهرنيو ادبياتو د څيړنې انسټيټيوټ

 • وانګ يان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • ګو چي چينګ
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • جانګ شياو هوی
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر
 • څاو وين
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي، پروفيسر

د نړيوالو ژبو او هنرونو د څيړنو انسټيټيوټ

 • فنګ ګو هوا
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر

د کنفوسيوس انسټيټيوټ

 • تانګ جين لان
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله

د انټرنيټ او د دواملرونکې ښوونې پوهنځی

 • څاو وين
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • فنګ ګو هوا
 • نارينه استاذ
 • پروفيسر
 • تانګ جين لان
 • ښځينه استاذه
 • پي ايچ دي، پروفيسره
 • څای جينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • ګاو چون لي
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • لي هوې
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • لي لي هوا
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • وو لي ګاو
 • نارينه استاذ
 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال
 • وو چون
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله
 • وو شيانګ سونګ
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • شو شين
 • نارينه استاذ
 • د پروفيسر مرستيال
 • هوانګ وين مينګ
 • ښځينه استاذه
 • د پروفيسر مرستياله