المطبوعات الأكاديمية

د بهرنۍ ژبې ښوونې او څيړنې (مرکزي مجله)
بهرني ادبيات (مرکزي مجله)
نړيوال فورم
د روسي ژبې ښوونه
د انګريزي ژبې ښوونه
د بلغارستان او روسي ژبو زده کول
د الماني کولتور څيړنه
د چين نړيواله پوهنه
د چيني ژبې نړيواله ښوونه