مراكز البحث العلمي

د بهرنيو ژبو د ښوونې د څيړنی ملي مرکز
د منځنۍ اروپا او منځني ختيځ څيړنې
د جاپان د څيړنې مرکز
د بريټانيا د څيړنې مرکز
د کاناډا د څيړنې مرکز
د ژبو د پرمختګ د څيړنې ملي مرکز
د بېجينګ کولتوري تګ راتګ او د نړيوال کولتور د څيړنې اډه
د چيني کولتور د خپرېدو د نوښت ګډ مرکز
د بهرنيو ژبو د امتحان او څارنې مرکز
د نړيوال تاريخ د څيړنې مرکز
په بېجينګ کې د جاپان د څيړنې مرکز
په بهرنيو هېوادونو کې د چيني پوهنې د څيړنې مرکز
د بهرنيو ادبياتو د څيړنې انستېتوټ
د بهرنيو ژبو د څيړنې انستېتوټ
د نړيوالو څيړنو انستېتوټ
د نړيوالو ژبو او کولتور د څيړنې مرکز
د عامه ديپلوماسۍ د څيړنې مرکز
د م م او د نړيوالو سازمانونو د څيړنې مرکز
د فساد ضد د چيني او بهرنيو قوانينو د څيړنې مرکز
د اسيا د څيړنې لپاره د معلوماتو مرکز
د جګپوړې ښوونې انستېتوټ
د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د ښوونې مرکز
د افريقا د ژبو او کولتور د څيړنې مرکز
د ورېښمو لارې د څيړنې مرکز
د پوهنې ملکيت حق په اړه د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون مرکز
د عربي ژبې او اسلامي څيړنې په اړه د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د زايد مرکز
د الماني ژبې د څيړنې مرکز
د روسي ژبې مرکز
د نړيوالو شخړو د حل و فصل مرکز
د امريکا او بريټانيا د قوانينو د څيړنې مرکز
د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون په بهر کې د قانون د عملي کېدو اډه
د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د کاناډا د څيړنې مرکز
د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د بلجيمي او فرانسوي ژبو د څيړنې مرکز
د کويبيک د څيړنې مرکز
د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د سويس د څيړنې مرکز
د ژبو د ژباړې او کولتور مرکز
د ختيځ او لويديځ تر منځ د اړيکو مرکز
د جنس او  نړۍ د څيړنې مرکز
د سوداګريزو چارو د انګريزي ژبې د څيړنې مرکز
د مختلفو کولتورونو د ادارې مرکز
د بنيادي او صنعت د څيړنې مرکز
د تصديو د تنظيمونې او ستراتيژيو د څيړنې مرکز
د ادارې او څيړنې مرکز
د نړۍ او د ملي اقتصاد د څيړنې مرکز
د نړيوالو پولي چارو او سوداګرۍ د څيړنې مرکز
د شلو هېوادونو ډلې د څيړنې مرکز
د منځنۍ او ختيځې اروپا د څيړنې مرکز
د فنلنډ د څيړنې مرکز
د انټرنېټ له لارې د بهرنيو ژبو د ښوونې د څيړنې ملي مرکز
د لويديځې اسيا او افريقا د څيړنې مرکز
د جنوب ختيځې اسيا د څيړنې مرکز
د جنوبي کوريا او شمالي کوريا د څيړنې مرکز
د کوريايي ژبې د ښوونې او څيړنې مرکز
د جنوبي اسيا د څيړنې مرکز
د ژبو او کولتور د سيريندهورن انستېتوټ
د ماليزيا د څيړنې مرکز
د چين او امريکا د ادبياتو د څيړنې مرکز
د انګريزي ژبې او د عملي ژبو د څيړنې مرکز
د بريټانيا او امريکا د ادبياتو د څيړنې مرکز
د امريکا د څيړنې مرکز
د ژباړې د څيړنې مرکز
د بريټانيا د څيړنې مرکز
د استراليا د څيړنې مرکز
د ايرلنډ د څيړنې مرکز
د کاناډا د څيړنې مرکز
د نړيوال کمونېکېشن د څيړنې مرکز
د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د انګريزي ژبې د پوهنځي د مختلفو کولتورونو د څيړنې مرکز
د بهرنيو هېوادونو او نړيوال څېړنيز مرکز
د انګريزي ژبې او نړيوالو څېړنو پوهنځي د استاذانو د پرمختګ او د څيړنې کميټه
د نړيوال اقتصاد د څيړنې انستېتوټ
د فلسفې او کولتور د څيړنې انستېتوټ
د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د يي جينګ په نوم د لرغونې چين د يو ډول اثارو او کنفوسيوس د څيړنې مرکز
د کولتور او صنعتي چارو د څيړنې مرکز
د چيني ژبې د ښوونې معلوماتي مرکز
د مقايسوي ادبياتو او د نړيوالو کولتورونو د څيړنې مرکز
د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون په اړه نړيوالو لپاره د چيني ژبې د ښوونيزو سرچينو د څيړنې او پرمختګ مرکز
د ځانګړي رول انګريزي ژبې د څيړنې مرکز
په کولتوري او ښوونيزو په چارو کې د چين او کاناډا تر منځ د تګ راتګ مرکز
د سريلانکا د څيړنې مرکز
د اندونيزيا د څيړنې مرکز
د لاتيني ژبې او کولتور مرکز
د پولنډ د څيړنې مرکز
د هراړخيزو رسنيو د څيړنې مرکز
د خبري رسنيو د اخلاقو او پاليسو د څيړنې مرکز
د مکسيکو د څيړنې مرکز
د فرانسوي ژبې کاروونکو هېوادونو او سيمو د څيړنې مرکز
د شمالي اروپا د څيړنې مرکز
د چين د قوانينو د څيړنې مرکز
د معاصرو فرانسوي ادبياتو د څيړنې مرکز