تخصصات يحق لها منح شهادة الدكتوراه

انګريزي ژبه او ادبيات
روسي ژبه او ادبيات
فرانسوي ژبه او ادبيات
جرمني ژبه او ادبيات
جاپاني ژبه او ادبيات
هسپانوي ژبه او ادبيات
عربي ژبه او ادبيات
د اسيا او افريقا ژبې او ادبيات
د بهرنيو ژبو پوهنه او د عملي ژبې پوهنه
د مقايسوي ادبياتو او د مختلفو کولتورونو څيړنه
د ژباړي څيړنه
د ژبو تګلارې او پلانونه
بهرنيانو لپاره د چيني ژبې ښوونه
د اسيا او افريقا څيړنه
نړيوال قانون او سيمه ييزه اداره
نړيواله سوداګري او سيمه ييزه اداره
نړيوالې اړيکې او سيمه ييزه اداره
د نړيوال کمونېکېشن پوهنه