د پوهنتون د علمي شورا رئيس
د فلسفې پي ايچ ډي پروفيسر، د ډاکټرانو ښوونکي

د ښوونيزو علومو پي ايچ ډي، څيړونکی

څيړونکی

د علومو پي ايچ ډي، د اقتصاد پوه پروفيسر، د ډاکترانو ښوونکی

د ښوونې او اقتصادپوه پي ايچ ډي

د قوانينو پي ايچ ډي (سياسي علومو)، څيړونکی

د فلسفې پي ايچ ډي، پروفيسر، د ډاکټرانو ښوونکی

پي ايچ ډي، پروفيسر، د ډاکټرانو ښوونکی