ပါေမာကၡခ်ဳပ္ Peng Long ဦးေဆာင္သည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ့က
ဘာလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံသို့ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈ

彭校长访保配图

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန့မွ ၁၉ ရက္ေန့အထိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ Peng Long က ဦးေဆာင္သည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ဘာလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံရွိ Sofia တကၠသိုလ္ႏွင့္ The South-West တကၠသိုလ္သို့ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ Peng Long သည္ ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားမွပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ေတြ့ဆံုျပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဖလွယ္ေရး၊ သုေတသနဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူရည္ခၽြန္ပူးတြဲပ်ဳိးေထာင္ေရး စေသာကိစၥရပ္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆႏၵ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ Peng Long က Sofia တကၠသိုလ္ Confucius အကယ္ဒမီ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေကာင္စီဝင္အစည္းအေဝးသို့ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈေနစဥ္ Peng Long က ဘာလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ Dimitar Glavchev ကိုလည္း သြားေရာက္ဂါရဝျပဳေတြ့ဆံုခဲ့ပါသည္။

လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
ေက်ာင္းရုံး

0086-10-88816215
[email protected]