တို့ေက်ာင္းက Malagasy ဘာသာသင္တန္းကို ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္

新增语种新闻配图

ယခုတေလာ ကၽြန္ေတာ္တို့ေက်ာင္းက တစ္ေက်ာင္းလံုးေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Malagasy ဘာသာကို စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ အာရွ-အာဖရိကအကယ္ဒမီ၊ အဂၤလိပ္အကယ္ဒမီ၊ ျပင္သစ္ဘာသာဌာန၊ ဂ်ာမနီဘာသာဌာန၊ စပိန္-ေပၚတူဂီဘာသာဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအကယ္ဒမီံမွေက်ာင္းသားမ်ားက ယင္းဘာသာကို စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

Malagasy ဘာသာသည္ Austronesian အႏြယ္ဝင္ဘာသာစကား ျဖစ္ၿပီး Madagascar သမၼတႏိုင္ငံ၏ရံုးသံုးဘာသာမ်ားထဲတြင္ တစ္မ်ဳိးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ တို့ေက်ာင္းက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို့ Malagasy ဘာသာကို သာမန္ဘာသာရပ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ မွတ္ပုံေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရျပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခု တို့ေက်ာင္းက ယင္းဘာသာစကားကို ျပည္တြင္းမွဖြင့္လွစ္ထားသည့္ တစ္ေက်ာင္းတည္းေသာတကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။

လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
ေက်ာင္းရုံး

0086-10-88816215
[email protected]