ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား

 

တကၠသိုလ္ႀကီးတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးႏွစ္ေပါင္း (၇၄)ႏွစ္အတြင္း၊ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္သည္ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာထူးခၽြန္သည္႔လူေတာ္လူေကာင္း၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ၎တို႔သည္ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး၊ စစ္ေရး၊ ဥပေဒ၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ မီဒီယာ၊ အားကစားစသည့္လုပ္ငန္းလုိင္းေပါင္းစံုတို႔တြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္စြမ္းေဆာင္ကာ၊အမိႏုိင္ငံေတာ္၏လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ထူးခၽြန္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအစည္းအရံုးမွလည္းအမိတကၠသိုလ္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအၾကား၍လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား၌လည္းေကာင္း အဆက္အသြယ္ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ အဆက္အသြယ္၀န္ေဆာင္မႈ၊ အမိတကၠသိုလ္၏ ေက်ာ္ေဇာမႈအတြက္တုိ႔ကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ရွမန္(Xia Men)ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ခြဲ
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလ ေပက်င္းႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ရွန္ဟိုင္း(Shang Hai)ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖဲြ႔ခြဲ
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ေပက်င္းႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မကာအို(Macao)ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖဲြ႔ခြဲ
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ေပက်င္းႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ယူနန္(Yun Nan) ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖဲြ႔ခြဲ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေပက်င္းႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ CBD ေဒသေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖဲြ႔ခြဲ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေပက်င္းႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ တရား၀င္တည္ေထာင္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ဂြမ္ဒုန္း (Guang Dong) ေက်ာင္းသားေဟာင္းအဖြဲ႔
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းအဖြဲ႔
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ေျမာက္အေမရိက ေက်ာင္းသားေဟာင္းအဖြဲ႔
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စင္ဟြာသတင္းဌာန၊ CCTV ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန၊ တရုတ္ေန႔စဥ္သတင္းစာ (China Daily)၊ CRI  စသည့္ဌာနမ်ား၌ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ဆက္သြယ္ေရးေဒသမ်ားအသီးသီး တည္ေထာင္၍ အလုပ္အဆက္အသြယ္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေရး ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားအသင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

“ကမၻာေပၚတြင္ၾကယ္ငါးပြင့္ႏွင့္အလံနီစိုက္ထူရာအရပ္တုိင္းတြင္ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏အရိပ္မ်ားရွိသည္။”ဤတြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ကမၻာအႏွံ႔အျပား ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအစည္းအရံုး၏တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းပါ၀င္ၾကရန္ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးသည္ ေလာကအစြန္အဖ်ားတြင္ပင္မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွတည္ေထာင္ေပးထားေသာနားခိုရာေတြ႕ႏုိင္ေသာတစ္ေန႔ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၿပီးထုိမွတဆင့္မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအေပၚကၽြမ္း၀င္ေသာဂရုစိုက္မႈႏွင့္ ေမတၱာတရားကိုခံစားရႏိုင္လိုပါသည္။ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိရာအရပ္တိုင္းမိခင္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရွိကာ၊ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ရာသက္ပန္အေဖာ္မြန္ျဖစ္ရပါလိုသည္။

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔  http://xyh.bfsu.edu.cn/

 

လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
ေက်ာင္းရုံး

0086-10-88816215
[email protected]