ႏိုင္ငံေရးအထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း

ေပၚတူဂီသမၼတ ကာဗာကိုစလစ္ဗာ BFSU သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ

 မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ BFSU သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ

အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟလာမရိမ္း BFSU သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ

ဥရုေဂြးႏိုင္ငံ သမၼတ ဂ်ဳိးစ္မူဂ်ီကာ BFSU သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ

လဗီးယားႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗယ္ဒီးစ္ ဒိုဗဂိုဗားစကီးစ္ BFSU သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ

ေတာ္၀င္မင္းသားႀကီး အဘူဇာရွိတ္ မိုဟာမက္ ဇာရဒါအယ္နာယမ္ BFSU သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ

ပိုလန္သမၼတ ဘေရာႏွစ္စ္ေယာ ေကာမရိုစကီး BFSU သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ

BFSU မွ သီရိလကၤာ သမၼတ ရာဂ်ာပတ္စ္ကာအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႔ခ်ီးျမႇင့္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္

ရုရွားသမၼတမက္ဗီဒက္မ္ကBFSUေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆုံ

၂၀၁၀ခုႏွစ္

ဟန္ေဂရီ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Viktor Orbán  BFSU သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၀၉ ခုနွစ္

လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
ေက်ာင္းရုံး

0086-10-88816215
[email protected]