အစီအစဥ္မိတ္ဆက္

 

တရုတ္ဘာသာစာေပပညာေကာလိပ္ သာမာန္မြမ္းမံသင္တန္း တရုတ္စာေအာင္လက္မွတ္ရသင္တန္းမ်ား
Bachelor(ရိုးရိုး)ဘြဲ႔သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား တရုတ္ဘာသာအထူးျပဳသင္တန္း။
မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ႏုိင္ငံတကာတရုတ္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔သင္တန္း

ႏိႈင္းယွဥ္စာေပပညာ (Comperative Literature)ႏွင့္ကမၻာ့စာေပပညာသင္တန္း

 

တရုတ္ေရွးေခတ္စာေပပညာသင္တန္း

တရုတ္ဘာသာစကားစာေပပညာသင္တန္း

ဘာသာေဗဒႏွင္႔ အသုံးခ်ဘာသာေဗဒသင္တန္း

ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္စာေပပညာႏွင့္မတူကြဲျပားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားသုေတသနျပဳျခင္းသင္တန္း။
အထူးအစီအစဥ္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏အထူးမြမ္းမံသင္တန္းမ်ား၏ပညာသင္ၾကားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တရုတ္ဘာသာစကားေလ့က်င့္ေရးဗဟိုဌာန(Chinese language training center) မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အထူးအစီအစဥ္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားတြင္ သီးသန္႔သင္တန္းမ်ားဖြင္႔လွစ္ေပးျခင္း ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းေပၚတြင္မူတည္၍ ပညာသင္ၾကားေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိစီမံေပးျခင္း၊ မြမ္းမံသင္တန္းခ်ိန္မ်ားညွိႏႈိင္းေပးျခင္းႏွင္႔ဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးျခင္းစသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးပညာေကာလိပ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေသာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား  

 

သာမာန္မြမ္းမံ(ေအာင္လက္မွတ္ရ)သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

-တရုတ္စီးပြားေရးသုေတသန။

Bachelor(ရိုးရိုး)ဘြဲ႕သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးသင္တန္း

ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္စီးပြားသင္တန္း

ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးသင္တန္း

တရုတ္စီးပြားေရးသင္တန္း

မဟာဘြဲ႔သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

တရုတ္စီးပြားေရးႏွင္႔ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသင္တန္း

ဥပေဒဆုိင္ရာ–တရုတ္စီးပြားေရးႏွင္႔ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသင္တန္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈသိပံၸ–ႏုိင္ငံတကာစီပြားေရးသင္တန္း

တရုတ္စာျဖင္႔သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား  

Bachelor(ရိုးရိုး)ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား

စီးပြားေရးဆုိင္ရာသင္တန္း။

ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးႏွင္႔ကုန္သြယ္ေရး၊ဘ႑ာေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာသင္တန္း။

စာရင္းကုိင္သင္တန္း။

Business Administration သင္တန္း။

ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးသင္တန္း။

အီလက္ထရြန္နစ္စီးပြားေရးသင္တန္း။

သတင္းျပန္ၾကားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္သင္တန္း

မဟာဘြဲ႔သင္တန္း

ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသင္တန္း

အဂၤလိပ္ဘာသာေကာလိပ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေသာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား        Bachelor(ရိုးရိုး)ဘြဲ႕သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

အဂၤလိပ္ဘာသာစာေပသင္တန္း

အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္သင္တန္း

မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

အဂၤလိပ္ဘာသာစာေပသုေတသနသင္တန္း

အေမရိကန္စာေပသုေတသနသင္တန္း

ဘာသာေဗဒႏွင္႔အသုံးခ်ဘာသာေဗဒသုေတသနသင္တန္း

အေမရိကန္သုေတသနသင္တန္း

အဂၤလန္သုေတသနသင္တန္း

ဩစေၾတးလ်သုေတသနသင္တန္း

ဩစေၾတးလ်သုေတသနသင္တန္း

အုိင္းရစ္သုေတသနသင္တန္း

ဘာသာျပန္သင္တန္း

MTIဘာသာျပန္ သင္တန္းပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

အဂၤလိပ္ဘာသာစာေပသုေတသနသင္တန္း

အေမရိကန္စာေပသုေတသနသင္တန္း

ဘာသာေဗဒႏွင္႔အသုံးခ်ဘာသာေဗဒသုေတသနသင္တန္း

အေမရိကန္သုေတသနသင္တန္း

ဥေရာပတုိက္ႏွင္႔ဥေရာပသမဂၢသုေတသနသင္တန္း

ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းသုေတသနသင္တန္း

မတူကြဲျပားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိသုေတသနျပဳျခင္း(Cross-cultural research)သင္တန္း

 

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တရုတ္သုေတသနသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား English language and Literature (British and American Literature/Linguistics and
Applied Linguistics/American Studies/British Studies/Australian Studies/Canadian
Studies/Irish Studies);Translation Studies;Master of Translation and Interpreting (MTI)
PhD Programs English language and Literature(British and American Literature/Linguistics and
Applied Linguistics/American Studies/European and EU Studies/Foreign Language
Teaching/Intercultural Studies);Translation Studies
Chinese Studies Programs Courses include Buddhism and Chinese Culture;Classics of Chinese Thought;
Contemporary and Modern Chinese Literature;China on the Screen;Political
Economy of Contemporary China;Politics of Contemporary China;Western
Civilization with Chinese Comparisons
ႏုိ္င္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာလိပ္ Bachelor(ရိုးရိုး)ဘြဲ႕သင္တန္းအစီအစဥ္

သံတမန္ေရးရာသင္တန္း

မဟာဘြဲ႔သင္တန္းအစီအစဥ္

ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တရုတ္၏သံတမန္ဆက္ဆံေရးသင္တန္း

ရုရွားဘာသာေကာလိပ္ သာမာန္မြမ္းမံသင္တန္း ရုရွားဘာသာစကားသင္တန္း

ဘာသာျပန္သင္တန္း

အဆင္႔ျမင္႔မြမ္းမံသင္တန္း ဘာသာျပန္သီအုိရီႏွင္႔လက္ေတြ႔ဘာသာျပန္သင္တန္း

တရုတ္-ရုရွားဘာသာစကားသင္တန္း

Bachelor(ရိုးရိုး)ဘြဲ႕သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ရုရွားဘာသာစကားသင္တန္း
မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ယေန႔ေခတ္ရုရွားဘာသာစကားသင္တန္း

ရုရွားစာေပသင္တန္း

ရုရွားလူမႈေရးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း

MTI ဘာသာျပန္သင္တန္း

ပါရဂူဘြဲ႔သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ယေန႔ေခတ္ရုရွားဘာသာစကားသင္တန္း

ရုရွားစာေပသင္တန္း

ရုရွားလူမႈေရးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသင္တန္း

အာရွအာဖရိကဘာသာေကာလိပ္ သာမာန္မြမ္းမံသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ထုိင္းဘာသာစကားသင္တန္း

မေလးရွားဘာသာစကားသင္တန္း

ေတာင္ကုိရီးယား ဘာသာစကားသင္တန္း

လာအုိဘာသာစကားသင္တန္း

ကေမၻာဒီးယားဘာသာစကားသင္တန္း

ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားသင္တန္း

ျမန္မာဘာသာစကားသင္တန္း

တူရကီဘာသာစကားသင္တန္းဆြာဟီလီဘာသာစကားသင္တန္း

အင္ဒုိနီးရွားဘာသာစကားသင္တန္း

ဆင္ဂလီဘာသာစကားသင္တန္း

Hausa ဘာသာစကားသင္တန္း

ေဟျဗဲဘာသာစကားသင္တန္း

ပါရွားဘာသာစကားသင္တန္း

ဟိန္ဒီဘာသာစကား(Hindi Language)သင္တန္း

အူရဒူဘာသာစကားသင္တန္း

အဆင္႔ျမင္႔မြမ္းမံသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ဘာသာျပန္သီအုိရီႏွင္႔လက္ေတြ႔ဘာသာျပန္သင္တန္း

တရုတ္- ကုိရီးယားဘာသာစကားသင္တန္း

တရုတ္-ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားသင္တန္း

တရုတ္-လာအုိဘာသာစကားသင္တန္း

တရုတ္-ျမန္မာဘာသာစကားသင္တန္း

တရုတ္-ထုိင္းဘာသာစကားသင္တန္း

တရုတ္-မေလးရွားစကားသင္တန္း

တရုတ္-ဆင္ဂလီဘာသာစကားသင္တန္း

တရုတ္-တူရကီဘာသာစကားသင္တန္း

တရုတ္-ဆြာဟီလီဘာသာစကားသင္တန္း

Bachelor(ရိုးရိုး)ဘြဲ႕သင္တန္း ထုိင္းဘာသာစကားသင္တန္း

မေလးရွားဘာသာစကားသင္တန္း

ေတာင္ကုိရီးယား ဘာသာစကားသင္တန္း

လာအုိဘာသာစကားသင္တန္း

ကေမၻာဒီးယားဘာသာစကားသင္တန္း

ဗီယက္နမ္ဘာသာစကားသင္တန္း

ျမန္မာဘာသာစကားသင္တန္း

တူရကီဘာသာစကားသင္တန္း

ဆြာဟီလီဘာသာစကားသင္တန္း

အင္ဒုိနီးရွားဘာသာစကားသင္တန္း

ဆင္ဂလီဘာသာစကားသင္တန္း

Hausa ဘာသာစကားသင္တန္း

ေဟျဗဲဘာသာစကားသင္တန္း

ပါရွားဘာသာစကားသင္တန္း

ဟိန္ဒီဘာသာစကား(Hindi Language)သင္တန္း

အူရဒူဘာသာစကားသင္တန္း

မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔သင္တန္း အာရွအာဖရိကဘာသာစာေပသုေတသနသင္တန္း

ထုိင္းဘာသာစကားသုေတသနသင္တန္း

မေလးရွားဘာသာစကားသုေတသနသင္တန္း

ေတာင္ကုိရီးယား ဘာသာစကားသုေတသနသင္တန္း

လာအုိဘာသာစကားသုေတသနသင္တန္း

ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားသုေတသနသင္တန္း

ႏိုင္ငံျခားစာေပသုေတသနသင္တန္း

ဘာသာျပန္သီအုိရီႏွင္႔လက္ေတြ႔ဘာသာျပန္သုေတသနသင္တန္း

ႏုိင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈသုေတသနသင္တန္း

ဂ်ာမနီဘာသာဌာန မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔မြမ္းမံသင္တန္းအစီအစဥ္

တရုတ္-ဂ်ာမနီယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း

တရုတ္-ဂ်ာမန္ဘာသာႏွစ္ထပ္ကြမ္းသင္တန္း

ယင္းသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္သည္ နန္က်င္းတကၠသုိလ္၊ ေဂ်ာ္တင္ဂမ္တကၠသိုလ္ (University of Goettingen) ႏွင္႔အတူ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ာမန္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔သင္တန္းသား ဆယ္ဦးအားေခၚဆုိကာ   ပထမႏွစ္တြင္ေဂ်ာ္တင္ဂမ္တကၠသိုလ္၎၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္ နန္က်င္းတကၠသုိလ္၎ ပညာသင္ၾကားဆည္းပူးေစျပီးလွ်င္ တရုတ္-ဂ်ာမနီႏွစ္ထပ္ကြမ္းမဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ပါသည္။

ဥပေဒပညာေကာလိပ္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔သင္တန္းအစီအစဥ္

စီးပြားေရးႏွင္႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒသင္တန္း(LLM in Chinese Business and

Commercial Law of Beijing Foreign Studies University)

အဆင္႔ျမင္႔ဘာသာျပန္ေကာလိပ္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔သင္တန္းအစီအစဥ္

(က) ဘာသာျပန္သီအုိရီႏွင္႔လက္ေတြ႔ဘာသာျပန္ (တၿပိဳင္နက္ဘာသာျပန္ျခင္း )သင္တန္း

(ခ) ဘာသာျပန္သီအုိရီႏွင္႔လက္ေတြ႔ဘာသာျပန္ (ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိးတၿပိဳင္နက္ဘာသာျပန္ျခင္း)သင္တန္း

(ဂ) MTI ဘာသာျပန္သင္တန္း

ႏုိင္ငံတကာ တရုတ္တကၠေဗဒ သုေတသနဌာန

International sinology research center)

မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔သင္တန္းအစီအစဥ္

     ႏုိင္ငံတကာ ရုတ္တကၠေဗဒသင္တန္း

အင္တာနက္ႏွင္႔အြန္လုိင္းဆက္လက္ပညာသင္ၾကားေရးေကာလိပ္ Short-Term Chinese Language Training Programs
တရုတ္ႏုိ္င္ငံျခားဘာသာသင္ၾကားမႈ သုေတသနဌာန အဂၤလန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္တကၠသုိလ္ ပညာေရးေကာလိပ္ ၊ ရွပ္ဖီးတကၠသုိလ္(The University of

Sheffield) ႏွင္႔ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ အေကာ႔လန္တကၠသုိလ္ (The university of Auckland)တုိ႔ႏွင္႔အတူလူရည္ခြ်န္မ်ားအတူတကြျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးထုိးထားပါသည္။

“ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္တကၠေဗဒ အစီအစဥ္သစ္(Confucius new sinology plan)”အတြဲဆက္အစီအစဥ္ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားပါရဂူဘြဲ႕လူရည္ခြ်န္မ်ား အတူတကြျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း သင္တန္းအစီအစဥ္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပါရဂူဘြဲ႔လာေရာက္သင္ယူရန္ သင္တန္းအစီအစဥ္၊ “တရုတ္ႏုိင္ငံအား နားလည္သိရွိေစေရး”လည္ပတ္ေလ႔လာၾကည္႔ရႈသူပညာရွင္(visiting scholar)သင္တန္းအစီအစဥ္၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသင္တန္းအစီအစဥ္၊ စာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသင္တန္းအစီအစဥ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေ၀းသင္တန္းအစီအစဥ္။

လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

[email protected][email protected]းခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected]
[email protected]ုံးခန္း

0086-10-88816540
[email protected]