မဟာဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခြင့္ရပညာရပ္မ်ား

 

တရားမဥပေဒပညာ
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပညာ
အသိ/အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒပညာ
ႏုိင္ငံတကာတရားဥပေဒက်င့္ထံုးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပညာ
တရုတ္-ႏုိင္ငံျခား ႏိုင္ငံေရးစနစ္
သိပၸံနည္းက်ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္၀ါဒလႈပ္ရွားမႈ
ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရး
ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးသံတမန္ပညာ
ျပည္သူ႔သံတမန္စီမံခန္႔ခြဲေရး (Public Diplomacy Management)
Areography
သတင္းစာအတတ္ပညာ (Journalism)
သတင္းပို႔ျခင္းဆိုင္ရာပညာ (Communications)
ဘာသာေဗဒႏွင့္အသံုးခ်ဘာသာေဗဒ
တရုတ္ဘာသာစာေရးသားမႈစနစ္ အကၡရာပညာ (Philology)
တရုတ္ေရွးေခတ္စာေပပညာ
ႏိႈင္းယွဥ္ဘာသာေဗဒႏွင့္ကမ ၻာ့စာေပပညာ
အဂၤလိပ္ဘာသာစာေပပညာ
ရုရွားဘာသာစာေပပညာ
ျပင္သစ္ဘာသာစာေပပညာ
ဂ်ာမန္ဘာသာစာေပပညာ
ဂ်ပန္ဘာသာစာေပပညာ
စပိန္ဘာသာစာေပပညာ
အာရပ္ဘာသာစာေပပညာ
ဥေရာပဘာသာစကားစာေပပညာ
အာရွ-အာဖရိကဘာသာစကားစာေပပညာ
ႏိုင္ငံျခားဘာသာေဗဒႏွင့္ အသံုးခ်ဘာသာေဗဒ
ႏိႈင္းယွဥ္စာေပပညာႏွင့္ မတူျခားနားယဥ္ေက်းမႈမ်ားသုေတသနပညာ
ဘာသာျပန္ပညာ
ဘာသာစကားမူ၀ါဒႏွင့္ စီစဥ္မႈပညာ
ႏုိင္ငံတကာတရုတ္ဘာသာသင္ၾကားေရး
အာရွ-အာဖရိကေဒသမ်ား သုေတသနပညာ
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေဒသအသီးသီးသုေတသနပညာ
ႏုိင္ငံတကာသတင္းပို႔ျခင္းဆိုင္ရာသိပၸံႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေရး
ဘ႑ွာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲေရးပညာ

(Finance Engineering and Risk Management)

ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈစီမံခန္႔ခြဲေရးပညာ

(International Trade and Investment Management)

ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ၀ယ္ယူေထာက္ပံ့ေရး ကြင္းဆက္စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာ

(International Logistics and Supply Chain Management)

ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာ

(Transnational Operations and Information Management)

ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ႔အပ္ႏွင္းခြင့္ရပညာရပ္မ်ား
ဘာသာျပန္မဟာဘြဲ႕
ဘ႑ာေရးမဟာဘြဲ႕
ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္စီးပြားေရးမဟာဘြဲ႕

လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

0086-10-88816715
ieco@bfsu.edu.cn
ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
wsclxb@bfsu.edu.cn
ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

0086-10-88816540
kongzi@bfsu.edu.cn
ေက်ာင္းရုံး

0086-10-88816215
bwxzb@bfsu.edu.cn