ပညာရပ္ဆုိင္ရာစာနယ္ဇင္းမ်ား

 

ပံုမွန္ထုတ္ေ၀ေသာ အထူးျပဳပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္းမ်ား

ႏိုင္ငံျခားဘာသာသင္ၾကားေရးႏွင့္ သုေတသန (ပင္တိုင္မဂၢဇင္း)
ႏုိင္ငံျခားစာေပပညာ (ပင္တိုင္မဂၢဇင္း)
ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္ (ပင္တိုင္မဂၢဇင္း)
တရုတ္ႏိုင္ငံရုရွားဘာသာစကားသင္ၾကားေရး
အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ယူေရး
ျပင္သစ္ဘာသာသင္ယူေရး
ရုရွားဘာသာသင္ယူေရး
ဂ်ာမနီလူ႔ယဥ္ေက်းမႈသုေတသန
ႏိုင္ငံတကာတရုတ္ဟန္လူမ်ဳိးပညာ
ႏုိင္ငံတကာတရုတ္ဘာသာစကားပညာေရး (တရုတ္-အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာ)

လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

[email protected][email protected]းခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected]
[email protected]ုံးခန္း

0086-10-88816540
[email protected]