ပါရဂူဘြဲ႔အပ္ႏွင္းခြင့္ရပညာရပ္မ်ား

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစာေပပညာ
ရုရွား ဘာသာစာေပပညာ
ျပင္သစ္ ဘာသာစာေပပညာ
ဂ်ာမန္ ဘာသာစာေပပညာ
ဂ်ပန္ ဘာသာစာေပပညာ
စပိန္ ဘာသာစာေပပညာ
အာရပ္ ဘာသာစာေပပညာ
ဥေရာပ ဘာသာစာေပပညာ
အာရွ-အာဖရိက ဘာသာစာေပပညာ
ႏိုင္ငံျခားဘာသာေဗဒႏွင့္ အသံုးခ်ဘာသာေဗဒ
ႏိႈင္းယွဥ္စာေပပညာႏွင့္ မတူကြဲျပားယဥ္ေက်းမႈမ်ား သုေတသနပညာ
ဘာသာျပန္ပညာ
ဘာသာစကားမူ၀ါဒႏွင့္ စီစဥ္မႈပညာ
ႏိုင္ငံတကာတရုတ္ဘာသာသင္ၾကားေရးပညာ
အာရွ-အာဖရိက ေဒသဆုိင္ရာသုေတသနပညာ
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ နယ္ေျမေဒသဆုိင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္ေရး
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ နယ္ေျမေဒသဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္ေရး
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာသုေတသနပညာ
ႏိုင္ငံတကာသတင္းဆက္သြယ္ေရးအသံုးခ်ပညာ

လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
ေက်ာင္းရုံး

0086-10-88816215
[email protected]