DATA

 

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းၾကီးအား ၁၉၄၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။
ေက်ာင္းသားဦးေရ  

(၁)  ေက်ာင္းရွိBachelorဘြဲ႕သင္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၄၉၆၅   ေယာက္

(၂)  ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၂၅၅၉ ေယာက္

(ပါရဂူဘြဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၂၇ ေယာက္ ႏွင္႔

မဟာဘြဲ႕ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၁၃၂ ေယာက္ အပါအ၀င္ )

(၃)  ႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသား  ၁၄၁၀ေယာက္

(၄)  ကမၻာ႔အသုံးနည္းဘာသာစကားမ်ား သင္ယူေနသည္႔၅၁%ရာခုိင္ႏႈန္း

Bachelorဘြဲ႔သင္တန္းတက္ေရာက္ေနဆဲေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအနက္ႏုိင္ငံျခားသုိ႔သြားေရာက္ပညာဆည္းပူးႏုိင္သူ

(၅)  အလုပ္အကုိင္ အခြင္႔အေရးေကာင္းရႏုိင္ေသာတကၠသုိလ္မ်ားအဆင္႔နံပါတ္              ၃(၂၀၁၅ခုႏွစ္တရုတ္ႏုိင္ငံအဆင္ျမင္႔တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းျပီးေသာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အေရးေကာင္းမ်ားရႏုိင္သူ စာရင္းတြင္ နံပါတ္ ၃  ရရွိခဲ့ပါသည္။)

ဆရာအင္အား (၁)  လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တကၠသုိလ္၀န္ထမ္း ၁၂၈၁  ဦး

(၂)  ဆရာ၊ဆရာမ၆၈၀   ဦး

(၃)  ပါေမာကၡ (ပါေမာကၡ ၁၂၂ ဦး  ၊ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ ၂၂၉ ဦး) ၃၅၁ ဦး

(၄)  ႏိုင္ငံေပါင္း၄၆ႏုိင္ငံမွာလာေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္၁၅၀+ ဦး

ဖြဲ႕စည္းပုံ  

(၁)  တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဌာန ၂၂ ခု

(၂)  Bachelorရိုးရိုးဘြဲ႕အထူးျပဳဘာသာ၇၈ခု

(၃)  ႏုိင္ငံေတာ္အဆင္႔ဘာသာရပ္၄ခု

(၄)  ဘာသာစကားအမ်ိဳးအစား ၆၇မ်ိဳး

(၅)  ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ဘာသာစကား၂၅   မ်ိဳး

(၆)  အာဆီယံအဖြဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ဘာသာစကား ၁၀   မ်ိဳး

(၇)  တရုတ္ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံး BFSU တြင္သာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေသာ ဘာသာစကား၂၅   မ်ိဳး

(၈)  ဆရာႏွင္႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခ်ိဳးအစား ၁ : ၁၁

(၉)  မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္ခြင္႔ရွိ အထူးျပဳဘာသာ ၄၄    ခု

(၁၀) ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးႏုိင္ခြင္႔ရွိအထူးျပဳဘာသာ ၁၉    ခု

(၁၁) ပါရဂူဘြဲ႔လြန္ တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာအထူးျပဳဘာသာ၁       ခု

သိပံၸသုေတသန  

(၁)ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန အဆင္႔ျမင္႔တကၠသုိလ္

humanisticand social scienceဆုိင္ရာ အဓိကသုေတသနဌာန      ၁ခု

(၂)  ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန Regional and  countryဆုိင္ရာ

သုေတသနႏွင္႔ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေရး အဓိကဌာန                                                     ၄    ခု

(၃)  ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာေဗဒသုေတသနဌာန                                                           ၁    ခု

(၄)  အမ်ိဳးသားဘာသာစကားေကာ္မတီပိုင္ သုေတသနဌာန                                     ၁    ခု

(၅)  ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာဂ်ာနယ္(core journals၃ မ်ိဳးပါ၀င္)                                   ၁၀  ခု

ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  

(၁)  ႏုိင္ငံတကာရွိကြန္ျဖဴးရွပ္ေက်ာင္းေပါင္း                                                         ၂၁ ေက်ာင္း

(၂)  ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈရွိေသာ

ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၈ ႏုိင္ငံ၊ေဒသေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ရွိ

အဆင္ျမင္႔ေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း                                   ၄၀၀ ေက်ာ္

ေက်ာင္း၀န္း  

အေဆာက္အဦးေျမေနရာ                                                            ၄၆၃၆၅၄     စတုရန္းမီတာ

စာၾကည္႔တုိက္အတြင္းရွိစာအုပ္ေပါင္း                                             ၁၂၆.၄ သိန္း  ေက်ာ္

(ႏုိင္ငံျခားစာအုပ္စာေပ ၆၅.၆သိန္းအပါအ၀င္)

လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
ေက်ာင္းရုံး

0086-10-88816215
[email protected]