လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာေက်ာင္းလူၾကီးမ်ား

Wang Dinghua

Chairman of the University Council
PhD in Education,professor

Peng Long

President
PhD in science, professor of economics, doctoral tutor

Hu Zhigang

Vice Chairman of the University Council
Degree in education,Beijing Normal University

Yan Guohua

Vice President
PhD in education economics

Yuan Jun

Vice President
PhD in Journalism and Communication,professor,doctoral tutor

Jia Dezhong

Vice president
PhD in law (political science), research fellow

Jia Wenjian

Vice President
PhD in philosophy, professor, doctoral tutor

Sun Youzhong

Vice President
PhD, professor, doctoral tutor

လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
ေက်ာင္းရုံး

0086-10-88816215
[email protected]