ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ

ကိုလံဘိုတကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIUC

ဟာ၀ိုင္ရီတကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CI – UHM

လန္ဒန္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ LCI

ဇာရဲဒ္တကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIZU

ဘာဆယ္လိုနာ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIAB

ေမာ္စကို အစိုးရဘာသာေဗဒတကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIMSLU

ကိုရီးယား ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIHUFS

ခေရာကို ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIK

မေလးရွားတကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ တရုတ္ဘာသာအင္စတီက်ဴ KITCLUM

ေရာမတကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIURLS

ေလာရိမ္းတကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIELU

နန္းဘက္အာလန္ဂမ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIN

ျမဴးနစ္ခ်္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIM

ေဂါတင္ဂ်င္တကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIUG

ဒူစ္အာဒရက္ဖ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CID

ပလက္ကီတကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIPU

လီခ်္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIL

ဘရုဆယ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIIB

ဗီယနာတကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIUV

တီရာနာတကၠသိုလ္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIUT

ဆိုဖီယာ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ CIS


လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
ေက်ာင္းရုံး

0086-10-88816215
[email protected]