ပါေမာကၡခ်ဳပ္ Peng Long ဦးေဆာင္သည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ့က
ဘာလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံသို့ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈ

တို့ေက်ာင္းက Malagasy ဘာသာသင္တန္းကို ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္