ຄະນະພາສາອັງກິດ

 • ເຊີນ ຢາຜິງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ ( ສຈ. ດຣ )
 • ຟູ້ ເໝີຍຢົງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເກິງ ລີ້ຜິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ໂຮວ ຢີ້ລິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈິ່ນ ລີ້ມິນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈິ່ນ ລີ້
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລານ ຊູນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ລີ້ເວີນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ຊີ່ເຄິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ມາ ໄຫລຽງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ມາ ຮຸ້ຍຈ່ວນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ພັ່ນ ຈື້ມິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊື ທົງຢູນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ສຸ່ນ ໂຢວຈົ່ງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ທາວ ຈ່າຈຸ້ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ລີ້ຢ້າ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ຈານເພິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຊ້ຍ ເທົ່າ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາງ ເສຍເຢັ້ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ຈ້ຽນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ລຽນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ເວີ່ຍ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ໄຈ້ຊິ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ຈົ່ງໄຈ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈ້າວ ກົວຊິ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈົ່ງ ເໝີຍສຸ່ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ໂຈ່ວ ເຢັ້ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຈິ່ງ ເຊິງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຊີນ ຮຸ່ຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເຊີນ ລານຟັ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເຊີນ ລີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຕ້າຍ ນິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ກົ່ງ ເຢັ້ນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ກົ່ວ ຢາລິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເຮີ ຈິ້ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຄີ່ ເຄີ້ເອີ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ໂຢ້ວເວີນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິນ ເຢັນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິວ ຄຸຍລັນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊິ່ວ ຈິນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຊີ່ນ ຊ່າງຢິ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເສີນ ຢີ້
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຊົ້ງ ຢູນເຟິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຊຸ່ນ ສ່ານຈຸ່ນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເທິງ ຈີ້ເມິງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເວີ້ຍ ເຈິ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຊ້ຍ ຢູ້ເຮີ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ວາງ ສຽວເມີຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ສຽວຢິ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ເຈີ້ນຜິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ອູ ຊິ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ອູ ເວີນອ່ານ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຊ້ຍ ເຕິ່ງຊ່ານ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢີ້ ເຢັນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ເຟິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ້າວ ຕົ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ໂຈ່ວ ເຫວີຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ຄະນະຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະສື່ສານ ສາກົນ

 • ເຮີ ຮຸ່ຍ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິວ ເຊິ່ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຊ້ຍ ຊິ້ງລີ້
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈັນ ຈ່ຽງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊົ້ງ ຢີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ສຽວຢິ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • Holli Annette Semetko
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ຄະນະສາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດ

 • ຊົງ ເພິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ຢິ່ງເທົາ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ຢົງຮຸ່ຍ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ມິງຈິ້ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ຈື້ໂຈ່ວ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ກູ້ ຮາງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງນັກຄົ້ນຄວ້າ, ດອກເຕີ
 • ຄ່າງ ສຽວ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ຢົງເຊິງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິວ ເຖຍວາ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ສື ເຈີຮວາ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ທຽນ ສຽວຮຸ້ຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາງ ຢີ້
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢິນ ຊຸ່ນລິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຢິນ ຈີ້ອູ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ຊ້ຽວມິນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ຢິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ໂຈ່ວ ຊິ່ນຢູ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ຄະນະນິຕິສາດ

 • ຊົ່ງ ລີ້ຊ່ຽນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ອ້ວນ ເໝິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ເວີນຮວາ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈີ້ ເຊິງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ສຽວຮຸ່ຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິວ ລີ້ຈ່ຽນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາວ ຈິ່ນຈຸ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາວ ເຢັ້ນເຊຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ໄຫເຈິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຈິ້ງ ຊີ່
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ຄະນະພາສາລັດເຊຍ

 • ຕ້າຍ ກຸ້ຍຈຸ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ກົ່ວ ຊູ່ເຟິ່ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຮວາງ ເມີຍ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິວ ຊູ້ເມີຍ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ຊ້ຽງຕົ່ງ
 • ຍິງ
 • ສື ເຖຍຊຽງ
 • ສື ເຖຍຊຽງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ລີ້ເຢ້
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ອູ ໄອ້ຮວາ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊ້າຍ ຮຸ່ຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ກົ່ວ ຊື້ຊຽງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເຮີ ຟ່າງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ຄຸຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ມຽວ ຊູ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ພ່ານ ເຢ້ຊິນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເຢັນ ຮົງປົ່ວ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ໂຈ່ວ ຊິ່ງປົ່ວ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ

ຄະນະທຸລະກິດສາກົນ

 • ຕິ່ງ ສຽວສົ່ງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຟ້ານ ເຕີເຊິ້ງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ກ່າວ ຊຸ້ຍລັນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ກົ່ວ ຊ້ຽວເວີນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ລິວ ເຟິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ​ເໜືອປະລິນຍາເອກ
 • ເພິງ ລົງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ​ເໜືອປະລິນຍາເອກ
 • ສຸ່ນ ເວີນລີ້
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ອູ ຢູ້ນານ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ​ເໜືອປະລິນຍາເອກ
 • ຈ່າງ ຈີ້ຮົງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ​ເໜືອປະລິນຍາເອກ
 • ຊ້າຍ ລຽນຊຽວ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊາວ ຮົ່ງຊິ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຊີນ ຢົ້ວຮົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຊີນ ຢິ່ນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຟ້ານ ຈິ້ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຮີ ຢົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ສູ່ໝິນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ສື່ເຟີ່ຍ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ມາ ລິນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເມົາ ເອີ້ອ້ວນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ຫຼັງປະລິນຍາເອກ
 • ນິວ ຮວາຢົງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເພີຍ ເຢັ້ນລີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ຫຼັງປະລິນຍາເອກ
 • ເພິງ ເຈີ້ນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຢີນ ຄ່າງຢູ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ໝິນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ຫຼັງປະລິນຍາເອກ
 • ຈັ່ນ ຮຸ້ຍຢົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊົ້ງ ເຢັນເຫິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • John Rogers
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • Luca Dellanese
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • Dehong Wang
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • Didier Soopramanien
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ພາກ ວິຊາຄອມພິວເຕີ

 • ຊ້າຍ ລຽນຊຽວ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເສີນ ຟູ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຟູ້ ປິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ລຽງ ເຢ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊິນ ຢິນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ຈີ້ຫຼູ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢິ່ງ ຮົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ

ຄະນະພາສາແລະວັດທະນະທໍາເອີລົບ

 • ເສີນ ຢິ່ງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຕິ່ງ ຊ່າວ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຄີ່ ຈິ້ງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ຈຸ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈ້່າວ ກັ່ງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊາວ ຈິ່ນກັ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຕົງ ຊີ່ຊ່ຽວ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ກົ່ວ ສຽວຈິ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ຢິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິນ ເວີ່ນຊ່ວງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ພາງ ຈີ່ຢັງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ທຽນ ຈ້ຽນຈຸ້ນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເວີ້ຍ ຢີ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເວີນ ເຈິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊຸຍ ເຫວີຍຈູ່
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ສີ ເຢັນຢີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາງ ເຟິ້ງຊ່ານ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ້າວ ຊິ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ

ຄະນະ ອາຊີ-ອາຟຼິກາ

 • ປາຍ ຊຸນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈິ່ນ ຈິ່ງຊ້ານ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ລີ້ຊິ່ວ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລູ້ ຢຸ້ນລຽນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ມີ ລຽງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ສຸ່ນ ສຽວເມິງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເສີນ ລີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ເອີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ຊ່ຽນຈື້
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ລິວ ຈ່າວ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ມາ ຈົ້ງອູ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊ້າວ ຢິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ທົງ ເຈ່ຍເມິງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢູ ກຸ້ຍລີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈະລັດສີ ຈີລະພາດ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ສິນກະເນສ ອາທາເລ ເກບອກ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ຄະນະການແປຂັ້ນສູງ

 • ຫຼີ ຊາງຊ່ວນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ວາງ ລີ້ຕີ້
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ເຈິ້ງເຢິນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຊີ ຢານານ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈຽງ ເຟິ້ງເຊຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລຽງ ຢິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາວ ປິ່ນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • Prof. Dr. Hannelore Lee-Jahnke
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເຊີແນວ
 • Prof. Dr. Martin Forstner
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ ດອກເຕີ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລມາຍນ໌ຊ໌ ເຢຍລະມັນ

ຄະນະລັດທິມາກ

 • ລິນ ຈ້ຽນຮວາ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ນີ່ນີ່
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຊີນ ເວີນລີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເຊີນ ຢົງເຊິ້ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ກົ່ງ ຢູ້ສຽນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ກົ່ວ ຈິ້ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຄ່າງ ໝິນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢ້າ ເຫວີຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ

ຄະນະພາສາແລະວັດທະນະທໍາຈີນ

 • ເຊີນ ສຽວມິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ກ່າວ ຢູ້ຮ່ວາ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລີ ໝິນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລົວ ສຽວຕົ່ງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊື ຢູນທ່າວ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເວີ້ຍ ຊົ່ງຊິ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ອູ ລີ້ຈຸ່ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຕິ່ງ ສີເຈິ້ນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຮານ ເຈີ້ນຮວາ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຮີ ຢີ່ເວີ່ຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈຽງ ເວີນເຢັ້ນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈິ່ນ ໝັນເຊິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ມິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ລິວ ຟັ່ງຟັ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ລິວ ຈີ້ຮົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼຸຍ ຕ່ຽນເວີນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼຸຍ ສຽວເພິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊີ ປາຍຮວ້າ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຢັນ ລີ້ຮວາ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຖາງ ລີ້ຊຸນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ຈີ້ຮົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ຊ່ວງເມີຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ອູ ສື່ນ້າ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາງ ຊຸ່ນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ຕ່ານ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈ່າງ ຮົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈ່າງ ຮົງປົ່ວ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ລິນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ມາ ສຽວຕົ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ້າວ ມຽວ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈູ່ ຢົງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 • ຊ້າວ ຈ້ຽນກົວ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢູ ຢື້ຜິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈູ່ ຈິ່ງເຫວີຍ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ປ້າວ ສຽນຢາງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຊາວ ຊິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຕ້າຍ ຊິ່ວຈ່ຽນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຮີ ເວີ້ຍຮົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊົ້ງ ກ່າງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ສຸ່ນ ຢົງເຊິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊີອົງ ເວີນລີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊຸຍ ຊີອົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຊຸຍ ທ່າວ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ສຸຍ ຢິ່ງຊູ່
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • undefined
 • ຍິງ
 • ຢິ່ງ ເຈ
 • ຢິ່ງ ເຈ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ

ພາກວິຊາພາສາເຢຍລະມັນ

 • ຮານ ຢຸ້ຍຊຽງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈາ ເວີນຈ້ຽນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິວ ລີ້ຊຸນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຊຽນ ໝິນຢູ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຢີນ ເວີ້ຍຕົ່ງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ຈ້ຽນປິ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາວ ສຽວໂຈ່ວ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາວ ເຢັ້ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ກູ້ ມູ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ກົ່ວ ສຽວລິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ຜິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ເວີນຮົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ມ້ຽວ ຢູລູ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ຈິ້ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ວາງ ລີ້ຜິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ຈົ່ງຊິ່ນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • undefined
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊີ ລີ້ຮວາ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈ່າງ ສຽວລິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ້າວ ຊ້ຽນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ໂຈ່ວ ໄຫເຊຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ພາກວິຊາພາສາຟລັ່ງ

 • ເຊີ່ ລິນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຟູ້ ຢົງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ຮົງເຟິ່ງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ມາ ສຽວຮົງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ວາງ ຈູ້
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເຊີນ ເຫວີຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຕ້າຍ ຕົ່ງເມີຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຟູ້ ຊ້າວເມີຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • undefined
 • ຍິງ
 • ຊ້າວ ເຫວີຍ
 • ຊ້າວ ເຫວີຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ຈີຮຸ້ຍ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ໝິນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ຢິງຊຽນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ພາກວິຊາພາສາແອດສະປາຍແລະປອກຕຸຍການ

 • ຊາງ ຟູລຽງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊາງ ຊື້ຢູ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິວ ຈ້ຽນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເຈິ້ງ ຊູ່ຈິວ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຮີ ສຽວຈິ້ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ເຈຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິວ ຢວນຊີ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ສື ຊິ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຊຸຍ ເຫຼີຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເຢ້ ຈື້ລຽງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈ່າງ ສຽວເຟີ່ຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ໂຈ່ວ ຮ້ານຈຸ່ນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ

ຄະນະອາຣັບ

 • ມາ ສຽວລິນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ​ເຊ່ ຊິ້ງກົວ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ຮົງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ລິວ ຊິ່ນລູ້
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ອູ ສຽວຊິນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຢ້ ລຽງຢິ່ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຟລັສ
 • ຊາຍ
 • ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດຊີລີ

ຄະນະ​ພາສາ​ອັງກິດສະເພາະທາງ

 • ຫຼີ ລີ້ເວີນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ເຢັ້ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈູ່ ເມີຍຜິງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • undefined
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ລີ ມິງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ລິວ ປິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼິວ ຊິ່ນໝຽວ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ນິວ ຊ່ວງຮົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເພິງ ຜິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຊີ່ນ ພີ່
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ເສີນ ຢີ້ເວີນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ວາງ ຮົງຊິ່ນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ເວີ່ຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ອູ ຈິ່ນເກີ່ນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຢາງ ຮວາ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢູ ເຕີເຊີ້
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈ່າງ ຊູ່ເຢັ້ນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຈ່າງ ຊີ່ຊຸ່ນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ໂຈ່ວ ລານ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • Norman Alfred Pritchard
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • William Poy Lee
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ພະແນກການສິດສອນ-ຄົ້ນຄວ້າພະລະສຶກສາ

 • ຮົ້ວ ເຫວີຍມິງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ລີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ລິວ ປາວກຸ້ຍ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ລິວ ສຽວເມີຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ມາ ຈິ່ງເຢັ້ນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ນານ ເຈິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ວາງ ຈ່ຽນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ວາງ ເຫວີຍ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ວາງ ຊິ່ນລີ້
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ

ຄະນະ​ພາສາ​ອັງກິດສະເພາະທາງ

 • ເຊີນ ກົວຮວາ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຕ້າຍ ມັ້ນຊູນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຮານ ປາວເຊິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ເວີນຈົ່ງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລຽງ ມ້າວເຊິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລິວ ຢຸ້ນຊິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ເຄີ້ເຟີ່ຍ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ເວີນປິ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເວີນ ຊິ່ວຟ່າງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊີອົງ ເວີນຊິ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ສຸຍ ເຈ່ຍຈິ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢ່າງ ຫຼູຊິ່ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊຸຍ ຮ້າວ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ທ່ຽນເຫວີຍ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ສູນການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ຈີນ

 • ກົ່ວ ລຽນໂຢວ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊຽວ ເຢັ້ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ສື່ ຈ້ຽນຈຸ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊົ່ງ ຈິ່ນເວີນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊຸ່ຍ ຢີ່ຜິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ລົງເມີ້ຍ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ໂຈ່ວ ເວີຍຮົງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຕິ່ງ ຮົງເວີ້ຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ເຢັນລີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈູ່ ກຸ້ຍຢົງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ສູນຄົ້ນຄວ້າ ຍີ່ປຸ່ນ ປັກກິ່ງ

 • ກູ້ ຈຸ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຮີ ມິງຊິ່ງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຮວາງ ລີ້ຈ່ຽນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລຽງ ເຢັ້ນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຈ່າງ ຊີ່ຜິງ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ກວານ ຢົງຊຽນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼີ ເຈີນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ລົວ ຢິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາງ ຮຸ້ຍລິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຢ້ ຊ້ຽງຢາງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທໍາຈີນສາກົນ

 • ສຸ່ນ ຜິງ
 • ຍິງ
 • ສາສະດາຈານ
 • ລິວ ຢ່ວນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສິລະປະ

 • ຫຼີ້ ເສທ່າວ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຫຼິວ ຢົ້ວເມີຍ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ລີ້ຈື້
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • Wolfgang Kubin
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ ໂລກ

 • ຟ້ານ ລິນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຮານ ປາວເຊິງ
 • ຊາຍ
 • ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ຟູ້ຟັ່ງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຢາວ ສຽວຜິງ
 • ຊາຍ
 • ນັກຄົ້ນຄວ້າ
 • ຢິນ ຮົງປົ່ວ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ສະ​ຖາ​ບັນພາສາຕ່າງປະເທດ

 • ຈ່ຽງ ຮົງ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ປິງຈຸ່ນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວ່າງ ຈ້ຽນຈ່າວ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ວາງ ເຢັນ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ

ສະ​ຖາ​ບັນວັນນະຄະດີຕ່າງປະເທດ

 • ສູນຄົ້ນຄວ້າພາສາແລະວັດທະນະທໍາໂລກ
 • ຊາຍ
 • ສະຖາບັນຂົງຈື້

ສູນຄົ້ນຄວ້າພາສາແລະວັດທະນະທໍາໂລກ

 • ຈ່າງ ສຽວຮຸ້ຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ

ສະຖາບັນຂົງຈື້

 • ຊາວ ເວີນ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ເຟິງ ກົວຮວາ
 • ຊາຍ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຖາງ ຈິນລານ
 • ຍິງ
 • ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ຊ້າຍ ຈິ້ງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ກ່າວ ຊຸ່ນລີ້
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ້ ຮຸ່ຍ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຫຼີ ລີ້ຮວາ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ອູ ລີ້ກ່າວ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ, ດອກເຕີ
 • ອູ ຊຸນ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ອູ ຊ້ຽງສົ່ງ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ສຸຍ ຊິ່ນ
 • ຊາຍ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ
 • ຮວາງ ເວີນມິງ
 • ຍິງ
 • ຮອງສາ​ສະ​ດາ​ຈານ

ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

0086-10-88816215
[email protected]