karpþl;CMnYy]btßmÖdl;sklviTüal½yPasabreTseb:kaMg

mUlniFiGb;rMénsklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUbegáIteLIgenAéf¶TI 18 Exvicäika qñaM 2010 EdlmaneKalbMNgpþl;rgVan;dl;nisSitqøat nigCMrujkarGPivDÆn_salatamry³karTTYlCMnYy]btßmÖBImCÄdæannanakñúgsgÁm . mUlniFiTTYlkarérGgÁasedaysµ½RKcitþBIGgÁkarsb,úrsFm’ sßab½nrdæ shRKas smaKmsgÁmsIuvil nigÉkCn . R)ak;Tunrbs;mUlniFiKWeRbIR)as;sRmab;CMrujkarGPivDÆn_buBVehtuGb;rMénsklviTüal½yPasabreTseb:kaMg Eklm¥brisßannigl½kçx½NÐGb;rM pþl;rgVan;dl;RKUl¥nigsisSqøat pþl;CMnYy]btßmÖdl;karsikSaRsavRCavmUldæan karsikSaRsavRCavGMBIkarGb;rM nigkare)aHBum<pSayesovePA pþl;CMnYy]btßmÖdl;nisSitkñúgkarcUlrYmskmµPaBpøas;bþÚrGnþrCati RBmnigKaMRTRKUbeRgón[eTAbnþviC¢aenAÉnaysmuRT nigcUlrYmkic©shRbtibtþikarnigkic©RbCMuGnþrCati cMENkkarérGgÁasBiess KWGaceRbIR)as;R)ak;érGgÁasenaHtambMNgrbs;GñkérGgÁas)an .

mUlniFisgÇwmfanwgGacTTYlkarKaMRTnigkarCYYy]btßmÖy:ageBjTMhwgBIsMNak;shRKasCatinigGnþrCati sßab½nrdæ smaKmsgÁmsIuvil nig\sSrCnRKb;mCÄdæankñúgsgÁm .

rebobTMnak;TMng

TUrs½BÞelx ³ 0086-10-88810271  0086-10-88817794

TUrsarelx ³  0086-10-88810192

GIuEm:l ³ [email protected]

evbsay : jjh.bfsu.edu.cn

Gasydæan ³ bnÞb;elx 501Ga 501eb nig 501DI GKarPasaGara:b; salaxagekIténsklviTüal½yPasabreTseb:kaMg pÞHelx 2 pøÚvsIusanhYyxageCIgxNÑéhTanRkugeb:kaMg

elxkUdéRbsNIy_ ³ 100089

rebobérGgÁas ³

KNnIR)ak;yan;cinnigrUbiyb½NÑbreTs ³ FnaKarcin

namkrN_KNnI ³ 北京外国语大学教育基金会

saxaFnaKarebIkKNnI ³ 中国银行北京知春路支行

KNnIelx ³ 320756782480

Gasydæan ³ pÞHelx 2 pøÚvsIusanhYyxageCIgxNÑéhTanRkugeb:kaMg elxkUdéRbsNIy_ ³ 100089

kariyal½yTMnak;TMngnigshRbtibtþikarGnþrCati

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/