fñak;dwknaMbc©úb,nñ

Wang Dinghua

-Ék]tþm Wang Dinghua elxabkS bNÐitEpñkkarGb;rMbreTs sa®sþacarü

Peng Long

Ék]tþm Peng Long sklviTüaFikar ekItenAExkumÖ³ qñaM 1964 CnCatihan RsukkMeNItenARkugG‘Uh‘UextþGanhYy smaCikKNbkSkumµúynisþcin bNÐitEpñkviTüasa®sþ sa®sþacarüEpñkesdækic© RKUENnaMfñak;bNÐit

hu zhigang

-Ék]tþm Hu Zhigang GnuelxabkS ekItenAExsIha qñaM 1969 CnCatihan
RsukkMeNItenARkugtalanextþlavnIg bBab;karsikSaBIEpñkGb;rMénsklviTüal½yKruekaslüeb:kaMg

Yan Guohua

Ék]tþm Yan Guohua sklviTüaFikarrg ekItenAExkBaØa qñaM 1957 CnCatihan RsukkMeNItenARkugeb:kaMg smaCikKNbkSkumµúynisþcin bNÐitEpñkesdækic©Gb;rM

yuan jun

-Ék]tþm Yuan Jun sklviTüaFikarrg ekItenAEx]sPa qñaM 1963 CnCatihan
RsukkMeNItenARsuksIunhYextþh‘Ueb: bNÐitEpñkGkSrsasþ¬sarB½t’man¦ sasþacarü RKUENnaMfñak;bNÐit

Jia Dezhong

Ék]tþm Jia Dezhong sklviTüaFikarrg ekItenAExkBaØa qñaM 1968 CnCatihan RsukkMeNItenARsukvinsIuextþsansIu smaCikKNbkSkumµúynisþcin bNÐitEpñkc,ab;¬neya)ay¦ sa®sþacarü

Jia Wenjian

Ék]tþm Jia Wenjian sklviTüaFikarrg ekItenAExmifuna qñaM 1967 CnCatihan RsukkMeNItenARkuglavQwgextþsantug smaCikKNbkSkumµúynisþcin bNÐitEpñkTsSnviC¢a sa®sþacarü RKUENnaMfñak;bNÐit

Sun Youzhong

Ék]tþm Sun Youzhong sklviTüaFikarrg ekItenAExtula qñaM1963 CnCatihan RsukkMeNItenARsukQInCaMgextþh‘Ueb: smaCikKNbkSkumµúynisþcin bNÐit sa®sþacarü RKUENnaMfñak;bNÐit

Gasydæan ³ pÞHelx 2 pøÚvsIusanhYyxageCIgxNÑéhTanRkugeb:kaMg elxkUdéRbsNIy_ ³ 100089

kariyal½yTMnak;TMngnigshRbtibtþikarGnþrCati

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/