GñkEdlFøab;sikSaenAsklviTüal½yPasabreTseb:kaMg

kñúgGMLúgeBl 74 qñaMknøgeTAenH sklviTüal½yPasabreTseb:kaMg)anbNþúHbNþalFnFanmnusSEpñkmuxviC¢aEdlBak;B½n§nwgbreTsCag 9 mWunnak; Edl)annigkMBugeFVIkarenAvis½ykarTUt eyaFa c,ab; hirBaØvtßú shRKas RbB½n§pSBVpSay nigGb;rMCaedIm nig)anrYmviPaKTanCaeRcInkñúgkarGPivDÆn_buBVehtuRKb;RbePTrbs;RbeTscin . smaKmmitþrYmsalamaneKalbMNgsMxan;sRmab;begáInTMnak;TMngrvagsalanigmitþrYmsala RBmTaMgTMnak;TMngrvagmitþrYmsalamñak;² edIm,Ipþl;PaBgayRsYlkñúgkarTak;TgKñarvagmitþrYmsala nigpSBVpSayBIsklviTüal½yPasabreTseb:kaMg .

enAExemsa qñaM 2006

saxaRbcaMRkugesominénsmaKmmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUv)anbegáIteLIg .

enAEx]sPa qñaM 2007

saxaRbcaMRkugesogéhénsmaKmmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUv)anbegáIteLIg .

enAExemsa qñaM 2007

saxaRbcaMtMbn;m:akavénsmaKmmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUv)anbegáIteLIg .

enAExmifuna qñaM 2008

saxaRbcaMextþyUNanénsmaKmmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUv)anbegáIteLIg .

enAExFñÚ qñaM 2012

saxaRbcaMtMbn; CBD Rkugeb:kaMgénsmaKmmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUv)anbegáIteLIg .

enAExFñÚ qñaM 2013

smaKmmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUv)anbegáIteLIg .

enAExmkra qñaM 2014

saxaRbcaMRbeTs)araMgénsmaKmmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUv)anbegáIteLIg .

enAExFñÚ qñaM 2014

saxaRbcaMextþkVagtugénsmaKmmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUv)anbegáIteLIg .

enAExemsa qñaM 2015

saxaRbcaMtMbn;hugkugénsmaKmmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUv)anbegáIteLIg .

enAEx]sPa qñaM 2015

saxaRbcaMTVIbGaemrikxageCIgénsmaKmmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgRtUv)anbegáIteLIg .

2015

nAqasTI 1 énqñaM 2015 RksYgkarbreTs RksYgBaNiC¢kmµ TIPñak;garB½t’mansIunhYcin TUrTsSn_Caticin GgÁPaBkaEstcinedlI nigviTüúGnþrCaticinCaedIm )anbegáItTIsñak;karTMnak;TMngmitþrYmsalaCabnþbnÞab; nig)anbegáItsmaKmmitþrYmsalaGMBIkarbegáItmuxrbr .

{enAkEnøgEdlmanTg;CatiRbeTscinelIBiPBelak R)akdCamanmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMg} . eyIg´sUmsVaKmn_mitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgenARKb;TIkEnøgskmµcUlrYmkarksagsmaKmmitþrYmsala ehIysgÇwmfanwgGacmanéf¶mYy eTaHCaenAkEnøgNak¾eday mitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMgk¾GacrkeXIjpÞHEdlsalaCYysagsg;CUndl;mitþrYmsalaTaMgGs;Kña nigcab;GarmµN_cMeBaHkarykcitþTukdak;BIsala . kEnøgNamanmitþrYmsalasklviTüal½yPasabreTseb:kaMg kEnøgenaHk¾manRsemalsalapgEdr EdlnwgenACamYymitþrYmsalaRKb;²KñaeBjmYyCIvit ¡

kariyal½ykargarmitþrYmsala http://xyh.bfsu.edu.cn/

Gasydæan ³ pÞHelx 2 pøÚvsIusanhYyxageCIgxNÑéhTanRkugeb:kaMg elxkUdéRbsNIy_ ³ 100089

kariyal½yTMnak;TMngnigshRbtibtþikarGnþrCati

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/