Mga Programa

 

Paaralan ng Wika’t Panitikang Tsino Mga Kursong Regular Programang Walang Digri para sa Wikang Tsino
  Programang Pambatsilyer Programa sa Wikang Tsino
  Mga Programang Pangmaster Programang 1: Pagtuturo ng Tsino bilang Wikang Dayuhan

Programang 2: Panitikang Komparatibo at Panitikang Pandaigdig

Programang 3: Sinaunang Panitikang Tsino

Programang 4: Wika’t Panitikang Tsino

Programang 5: Lingguwistika at Inilapat na Lingguwistika

  Programang Pang-PhD Panitikang Komparatibo at Pag-aaral na Interkultural
  Programang Espesyal Ang Opisinang Pamprograma ng Sentro ng Pagsasanay sa Wikang Tsino ay namamahala sa pangangasiwa sa mga programang espesyal para sa mga estudyanteng dayuhan. Ang mga kurso ng pagsasanay ay maaaring idisenyo batay sa pangangailangang indibiduwal at ipagkaloob sa mapagsasang-ayunang panahon.
Paaralan ng Negosyong Pandaigdig Mga Programang Itinuturo sa Wikang Ingles 1.Regular na Kurso (walang digri): Pananaliksik sa Negosyong Tsino

2.Programang Pambatsilyer: Negosyong Pandaigdig, Pagpapamilihang Pandaigdig, Pinansyang Pandaigdig, Pananaliksik sa Negosyong Tsino

3.Programang Pangmaster:Negosyong Tsino at Relasyong Pandaigdig

   Digri sa Abogasya: Negosyong Tsino at Relasyong Pandaigdig

   Digri sa Siyensiya sa Pangangasiwa at Enhinyera: Negosyong Pandaigdig

  Mga Programang Itinuturo sa Wikang Tsino Mga Programang Pambatsilyer

Batsilyer sa Kabuhayan: Kabuhaya’t Kalakalang Pandaigdig, Pinansya

Batselyer sa Pangangasiwa: Akawnting, Pangangasiwa ng Negosyo, Negosyong Pandaigdig, E-Commerce, Pangangasiwa’t Sistemang Pang-impormasyon

Programang Pangmaster: Kabuhaya’t Relasyong Pandaigdig

School of English and International Studies Bachelor’s Programs English language and Literature;Translation
  Master’s Programs English language and Literature (British and American Literature/Linguistics and
Applied Linguistics/American Studies/British Studies/Australian Studies/Canadian
Studies/Irish Studies);Translation Studies;Master of Translation and Interpreting (MTI)
  PhD Programs English language and Literature(British and American Literature/Linguistics and
Applied Linguistics/American Studies/European and EU Studies/Foreign Language
Teaching/Intercultural Studies);Translation Studies
  Chinese Studies Programs Courses include Buddhism and Chinese Culture;Classics of Chinese Thought;
Contemporary and Modern Chinese Literature;China on the Screen;Political
Economy of Contemporary China;Politics of Contemporary China;Western
Civilization with Chinese Comparisons
School of International Relations and Diplomacy .Bachelor’s program in Diplomacy  
  Master’s Program in
Contemporary China
and Foreign Relations
 
School of Russian Regular Courses Russian language;Translation
  Advanced Courses Translation Theory and Practice;Chinese-Russian Translation
  Bachelor’s Programs Russian Language
  Master’s Programs Modern Russian Language;Russian Literature;Russian Society and
Culture;Master of Translation and Interpreting (MTI)
  PhD Programs Modern Russian Language;Russian Literature;Russian Society and
Culture;International Relations
School of Asian and African Studies Regular Courses Thai;Malay;Korean;Lao;Cambodian;Vietnamese;Burmese;Turkish;Swahili;
Indonesian;Singhalese;Hausa;Hebrew;Persian;Hindi;Urdu
  Advanced Courses Translation Theory and Practice (Chinese-Korean / Chinese-Vietnamese /
Chinese-Lao /Chinese-Burmese / Chinese-Thai / Chinese-Malay / Chinese-Singhalese / Chinese-Turkish / Chinese-Swahili)
  Undergraduate Programs Thai;Malay;Korean;Lao;Cambodian;Vietnamese;Burmese;Turkish;Swahili;
Indonesian;Singhalese;Hausa;Hebrew;Persian;Hindi;Urdu
  Postgraduate Programs Asian and African Languages and Literature(Thai/Malay/Lao/Korean):
Foreign Language/Foreign Literature/Translation Theory and Practice/Cultural Studies
Department of German Double-Degree Master’s Program in Chinese-German Intercultural and
Germanic Studies( This program is organized in partnership with Nanjing University and the University of Göttingen. Each year 10 Chinese and 10 German students are admitted. They spend the first year in the University of Göttingen and the second year in BFSU or Nanjing University. Upon graduation , two master’s degrees will be offered by the Chinese and German authorities).
 
School of Law LLM in Chinese Business and Commercial Law  
Graduate School of Translation and Interpretation Master’s Programs: Translation Theory and Practice (Conference Interpreting)/ Translation Theory and Practice (Multilingual Conference Interpreting、MTI)  
International Institute of Chinese Studies Master’s Program in Chinese Studies  
School of Online and Continuing Education Short-Term Chinese Language Training Programs  
National Research Center for Foreign Language Education Cooperation agreements signed with foreign universities such as the Institute of Education,University of London and the University of Sheffield of UK as well as the University of Auckland of New Zealand  
Confucius China Studies Program Joint Research PhD Fellowship;PhD in China Fellowship;Understanding China Fellowship;Young Leaders Fellowship;Publication Grant;International Conference Grant  

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089