المطبوعات الأكاديمية

  مجلات حرفه ای که در فواصل زمانی معین منتشر می گردد:
<آموزش و مطالعات زبانهای خارجی> (مجلۀ کلیدی)
«دبیات خارجی»(مجلۀ کلیدی)
«اکره بین المللی»مجلۀ کلیدی)
«آموزش وپرورش زبان روسی در چین»
«آموزش انگلیسی»
« آموزش فرانسوی »
« آموزش روسی »
« مطالعات علوم انسانی آرمانی »
« چین شناسی بین المللی »
« آموزش زبان چینی بین المللی »