معاهد كونفوشيوس تحت إشراف جامعة الدراسات الأجنبية ببكين

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه تیرانا CIUT

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه وین CIUV

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر بروکسلCIIB

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر لیژCIL

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر صوفیهCIS

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه پالاسکیCIPU

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر دوسلدورفCID

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه گوتینگCIUG

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس مونیخCIM

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس نورنبرگ- ارلانگنCIN

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه لورند اوتووCIELU

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه ساپینزا رمCIURLS

موسسۀ آموزش زبان چینی کنفوسیوس دانشگاه مالایاKITCLUM

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر کراکوفCIK

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه مطالعات خارجی کرهCIHUFS

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه زبانهای خارجی دولتی مسکو CIMSLU

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر بارسلونCIAB

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه کلمبوCIUC

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه زایدCIZU

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس لندنLCI

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه هاوایی در مانواCI-UHM