تخصصات يحق لها منح شهادة الدكتوراه

زبان وادبیات انگلیسی
زبان وادبیات روسی
زبان وادبیات فرانسوی
زبان وادبیات آلمانی
زبان وادبیات ژاپنی
زبان وادبیات اسپانیایی
زبان وادبیات عربی
زبان وادبیات اروپایی
زبان وادبیات آسیایی وآفریقایی
زبان شناسی خارجی وزبان شناسی کاربردی
ادبیات تطبیقی و مطالعات میان فرهنگی
مطالعات ترجمه
علم برنامه ریزی و سیاست زبان
فن آموزش و پرورش بین المللی چینی
پژوهش منطقه های آسیایی و آفریقایی
قانون بین المللی و حکومت منطقه
بازرگانی بین المللی و حکومت منطقه
روابط بین المللی و پژوهش منطقه
ارتباطات بین المللی