مقدمة عن المشروع

معرفی پروژه ها:

دانشکده

◆دانشکده ادبیات و زبان چینی 

1.دانشجوی باز آموزی عمومی 

آموزش زبان چینی و غیر دانشگاهی

2. کارشناسی 

نام پروژه :رشته زبان چینی 

3.کارشناسی ارشد

نام پروژه01 :رشته ی آموزش و پرورش بین الملی زبان چینی در مقطع کارشناسی ارشد

نام پروژه02 :رشته ی ادبیات تطبیقی  و ادبیات جهانی در مقطع کارشناسی ارشد

نام پروژه03 :رشته ی ادبیات باستان چین  در مقطع کارشناسی ارشد

نام پروژه04 :رشته ی زبان و ادبیات چین در مقطع کارشناسی ارشد

نام پروژه05 :رشته ي زبان شناسی و  زبان شناسی  کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد

4.دکترا 

نام پروژه : ادبیات تطبیقی و پژوهشی در بین فرهنگی در مقطع دکترا

5.پروژه ي ویژه

بخش پروژه مرکز آموزش زبان چینی مسئولیت آموزش  ویژه ي دانشجویان خارجی را به عهده دارد، كه بر اساس درخواست و نیاز خاص ، کلاس هاي مستقل را برنامه ريزي كرده و زمان آموزش را تنظيم واعلام می نمايد .هم چنين واحدهاي مورد نیاز را برگزار می کند.

◆دانشکده ی بازارگانی 

الف. پروژه ي واحد درسی به زبان انگلیسی

1.باز آموزی معمولی (غیر دانشگاهی):تحقیق و پژوهش بازارگانی چین

2.کارشناسی :بازارگانی بین المللی ،بازاریابی بین المللی ،  تجارت و بازارگانی چین

3.کارشناسی ارشد: بازارگانی چینی و روابط بین المللی

حقوق– بازارگانی چینی و روابط بین المللی

علوم مدیریت و مهندسی –بازارگانی بین المللی

ب. پروژه آموزشی به زبان چینی 

1.کارشناسی 

در رشته تجارت و بازارگانی مدرک کارشناسی: تجارت و بازارگانی بین المللی و امور مالی در رشته مدیریت مدرک کارشناسی : حسابداری ، مدیریت بازرگانی و صنعت ، 

تجارت و بازارگانی بین المللی ، تجارت الترونیکی ، مدیریت اطلاعات و سيستماطلاعات 

2.کارشناسی ارشد: تجارت و بازارگانی بین المللی و روابط بین المللی

◆دانشکده ی زبان انگلیسي

    پروژه ی مدرک کارشناسی 

رشته ي زبان و ادبیات انگلیسی ، ترجمه ی انگلیسی

2.پروژه ی مدرک کارشناسی ارشد

رشته ي زبان و ادبیات انگلیسی (ادبیات انگلیسی و آمریکا، زبان شناسی و کاربردی زبان شناسی ،تحقیق و پژوهشی آمریکا شناسی، تحقیق و پژوهشی انگلیسی شناسی ، تحقیق و پژوهشی استرالیا ، تحقیق و پژوهشی کانادا شناسی ، تحقیق و پژوهشی ایرلند شناسی  ) علوم ترجمه ،

در مقطع کارشناسی ارشد. MTI ترجمه

3. پروژه ي مدرک دکتراي رشته ي زبان و ادبیات انگلیسی (ادبیات انگلیسی و آمریکا، زبان شناسی و کاربردی زبان شناسی ، ،تحقیق و پژوهشی آمریکا شناسی،تحقیق و پژوهشی اروپا و اتحادیه ی اروپا)، علوم ترجمه 

4.پروژه ي پژوهشی چین شناسی

واحد درسی: بودایی و فرهنگ چینی، مقدمه ای بر اندیشه ی چینی ، ادبیات معاصر چینی، چین بر روی صفحه ی نمایش، تجارت و بازارگانی وسیاسی چین معاصر، در ارودی سیاسی چین معاصر، مقایسه ی بین تمدان چین و غرب 

◆دانشکده ی روابط بین المللی 

1پروژه ی دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی در رشته “علوم دیپلماسی “

2.پروژه ی دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ي چين امروز و روابط خارجی

◆دانشکده ی روسیه 

1.دانشجوی دوره ی باز آموزی معمولی  

رشته ي زبان روسی، ترجمه

2. دانشجویی دوره ی باز آموزی پیشرفته 

رشته : پروژه دوره ی باز آموزی “تئوری ترجمه و عملی “، زبان چینی –زبان روسیه

3. دانشجوی کارشناسی

رشته ي روسی

4.دانشجوی کارشناسی ارشد

رشته ي زبان روسی معاصر، ادبیات روسیه، فرهنگ و جامعه ی روسیه، ترجمه (MTI)فوق لیسانس

5. دانشجوی دکترا رشته ي روسیه ی معاصر ، ادبیات روسیه، فرهنگ و جامعه ی روسیه، روابط بین

المللی 

◆دانشکده ی آسیا و آفریقا

1.دانشجوی دوره ی بازآموزی معمولی

رشته:زبان تیلندی، زبان مالزی، زبان کره ای، زبان لائوس، زبان کامبوجی،

زبان ویتنامی، زبان برمه ای ، زبان ترکی، زبان سواحیلی، زبان اندونزی،

زبان سینهالی، زبان هاسا،زبان عبری، زبان فارسی ، زبان هندی، زبان 

اردویی 

2.دانشجوی دوره ی پیشرفته 

رشته: پروژه دوره ی باز آموزی “تئوری ترجمه و عملی “، زبان چینی –زبان کره ای ، زبان چینی – زبان ویتنامی ، زبان چینی –زبان لائوس، زبان چینی –

زبان برمه ای، زبان چینی –زبان تیلندی، زبان چینی – زبان مالزی، زبان چینی-

زبان سینهالی، زبان چینی –زبان ترکی، زبان چینی –زبان سواحیلی

3. دانشجوی کارشناسی

رشته:زبان تیلندی، زبان مالزی، زبان کره ای ، زبان لائوسی ، زبان کامبوجی، زبان ویتنامی ، زبان برمه ای ، زبان ترکی ، زبان مواحیلی، زبان اندونزی، زبان هوسا، زبان عبری ، زبان فارسی، زبان هندی، زبان اردویی

4.دانشجوی کارشناسی ارشد

رشته: زبان و ادبیات آسیا و آفریقا(زبان تایلندی، زبان مالزی، زبان لائوسی، زبان کره ای )

جهت پژوهشی: زبان های خارجی ، ادبیات زبان های خارجی ، تئوری ترجمه و عملی، فرهنگ خارجی 

◆دانشکده ی زبان  آلمانی 

” پروژه ی آموزش و پرورش زبان آلمانی شناسی در مقطع کارشناسی ارشد” (اجرای پروژه با همکاری با دانشگاه ناجین ، دانشگاه گوتینگن ، استخدام در هر

سالی ده نفر دانشجویی  از زبان آلمانی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد . دوران تحصیلی در سال اول در دانشگاه گوتینگن و سال دوم در دانشگاه مطالعات 

زبانهای خارجی پکن و دانشگاه ناجین می باشند . بعد از پایان تحصیلی دو مدرک فارق الیسانس می گیرند.(یعنی مدرک چین و آلمان)

◆دانشکده ی زبان فرانسه 

پروژه ی “قانون تجارت چین و قانون معاملات تجارت و بازارگانی بین المللی   “دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن

(LLM in Chinese Business and Commercial Law of Beijing Foreign Studies University)

◆دانشکده ی ترجمه ی عالی 

دانشجوی مدرک کارشناسی ارشد : تئوری ترجمه و عملی –جهت ترجمه در همین زمان ، تئوری ترجمه و عملی –جهت دو زبانی ترجمه ی در همین زمان ، ترجمه کار(MTI)شناسی ارشد

◆مرکز پژوهشی چین شناسی بین المللی

پروژه ی “چین شناسی بین المللی” کارشناسی ارشد

◆دانشکده شبکه و آموزش و پرورش مدام و پیوسته

Short-Term Chinese Language Training Programs

◆مرکز تحقیق و پژوهش زبان خارجی چین 

همکاری تفاهم نامه با دانشگاه لندن دانشکده ی آموزش و پرورش ، دانشگاه شفیلد و دانشگاه نیوزیلند اوکلند امضاء کردند

◆مجموعه ای از پروژه ها ” طرح چین شناسی جدید کنفوسیوس”

پروژه ی همکاری آموزش و پرورش چین و خارجی ، پروژه ی در

خواست تحصیل درچین در  مقطع دکترا، پروژه ی دانش پژوهان بازدید “درک چین “، پروژه رهبری جوانان ، پروژه انتشار کمکی و پروژه کنفرانس های بین المللی  می باشند.